HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

24-12-2021 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst op de Extendum Accountancy Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Modellen t.b.v. aanvraag TVL Q4 2021

Op 21 december jl. zijn de accountantsprotocollen gepubliceerd ten behoeve van de aanvraag TVL Q4 2021 door MKB-ondernemingen en grote ondernemingen.
In verband hiermee zijn de volgende documenten in de Kennisbank opgenomen:

 • Opdrachtbevestigingen rapport feitelijke bevindingen TVL Q4 2021
 • Werkprogramma’s 4400N-opdracht aanvraag TVL Q4 2021
 • Bevestiging bij de aanvraag TVL Q4 2021
 • Model Rapporten feitelijke bevindingen Aanvraag TVL Q4 2021
 • Protocollen TVL Q4 2021 MKB-ondernemingen en grote ondernemingen

Deze documenten kunt u vinden onder de tegel TVL / TVL Q4.

Modellen t.b.v. vaststellingsaanvragen NOW 3 en NOW 4

Ten behoeve van de vaststellingsaanvragen NOW 3 en NOW 4 zijn modellen opgenomen behorend bij:

 • De opdracht tot het afgeven van een derdenverklaring
 • De samenstellingsopdracht
 • De controleopdracht

Deze documenten kunt u vinden onder de tegel NOW / NOW3 respectievelijk NOW / NOW4.

Modellen t.b.v. vaststellingsaanvraag TVL Q2 2021

Ondernemingen die over het tweede kwartaal 2021 recht hebben op TVL ter grootte van € 125.000 of meer, hebben bij de vaststellingsaanvraag van de TVL een samenstellingsverklaring dan wel een rapport van feitelijke bevindingen van de accountant nodig.

Is de onderneming controleplichtig voor de jaarrekening, dan dient zij een rapport van feitelijke bevindingen mee in te dienen bij de vaststellingsaanvraag van de TVL. Is de onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening, dan dient zij een samenstellingsverklaring bij te voegen bij de vaststellingsaanvraag van de TVL.

Is de onderneming volgens de Europese criteria een MKB-onderneming, dan zijn de accountantsprotocollen Q2 2021 MKB-ondernemingen van toepassing. Is de onderneming volgens de Europese criteria groot, dan zijn de accountantsprotocollen Q2 2021 grote ondernemingen van toepassing.

Het grootste verschil tussen de accountantsprotocollen voor de MKB-ondernemingen en die voor de grote ondernemingen is:

Bij MKB-ondernemingen dient de accountant onder meer vast te stellen dat van de aanvragende onderneming de omzetten over de subsidieperiode en de referentieperiode aansluiten op de financiële administratie en de aangifte omzetbelasting. Bij grote ondernemingen dient de accountant deze aansluitingen ook van de tot de groep behorende in Nederland gevestigde verbonden ondernemingen vast te stellen.

De modellen ten behoeve van de opdracht tot het afgeven van een samenstellingsverklaring dan wel een rapport van feitelijke bevindingen kunt u vinden onder de tegel TVL / TVL Q2.

Checklists balanstest en uitkeringstoets

De checklist balanstest en uitkeringstoets besloten vennootschap bij een besluit tot uitkering van (interim)dividend is geactualiseerd en gesplitst in twee varianten:

 • Checklist bij (interim)dividend verrekend in rekening-courant;
 • Checklist bij (interim)dividend uitgekeerd in contanten.

In de checklist bij (interim)dividend verrekend in rekening-courant wordt het volgende nadrukkelijker onder de aandacht gebracht:

 • Verrekenen in rekening-courant betekent dat de desbetreffende rekening-courant vordering(en) op de aandeelhouder(s) worden afgelost met het dividendbedrag zonder ontvangst van liquide middelen. Kan de vennootschap op een toekomstig moment niet (meer) voldoen aan haar verplichtingen, dan wordt teruggekeken naar onder meer het dividendbeleid van de vennootschap. Daarbij worden ook vermogensuitkeringen in rekening-courant meegewogen, omdat bij deze aflossingen de vennootschap liquide middelen misloopt.
 • Bij het bepalen van de kwantitatieve uitkeringsruimte wordt nadrukkelijker gekeken naar het werkkapitaal exclusief de rekening-courant vordering(en) op de aandeelhouder(s).

Daarnaast is bij beide varianten de mogelijkheid ingebouwd om naast de minimale liquiditeitsruimte op basis van de uitkeringstoets, ook rekening te houden met een minimaal gewenste (hogere) liquiditeitsruimte.

De checklists kunt u vinden onder de tegel Juridisch / Ondernemingsrecht.

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier. U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken