HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

15-01-2021 | Update modellen

Werkprogramma samenstellen 3ESP

Het Excel-samenstelwerkprogramma 3ESP is geactualiseerd ten behoeve van de jaarrekeningen 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Bij de initiële cijferanalyse wordt expliciet aandacht gevraagd voor de te verwachten NOW-subsidieafrekeningen en de invloed van de coronapandemie op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.
 • Bij de significante aangelegenheden is de invloed van de coronapandemie op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten opgenomen.

Formulier Wwft risicoanalyse cliëntonderzoek en cliëntprofiel

Dit formulier is met name op de volgende punten geactualiseerd:

 • Het in werking getreden UBO-register dient geraadpleegd te worden.
 • Bij het verscherpt cliëntonderzoek zijn de te verrichten werkzaamheden uitgebreid en aangepast, mede op basis van de vernieuwde NBA-handreiking 1124. In het onderdeel Verscherpt cliëntonderzoek zijn naast de werkzaamheden in geval de cliënt een PEP is, ook de volgende werkzaamheden benoemd:
  • uit te voeren werkzaamheden bij verscherpt cliëntonderzoek in zijn algemeenheid;
  • uit te voeren werkzaamheden in geval de cliënt woont, gevestigd is, zijn zetel heeft in een land dat volgens de Europese Commissie een hoogrisicoland is.

14-01-2021 | Update modelhandboeken accountants/assurance praktijken

De modelhandboeken zijn geactualiseerd, met name naar aanleiding van de herziene NVKS en het actief worden van het UBO-register.

De belangrijkste aanpassingen zijn aangebracht in de volgende hoofdstukken:

 • Hoofdstuk Kantoororganisatie-Algemeen / Eindverantwoordelijke accountant, eindverantwoordelijke professional en accountant, i.v.m. de wijzigingen in de NVKS ten aanzien van de eindverantwoordelijke professional en gelijkwaardige opdracht in verband met de NOW-afrekeningsaanvragen.
 • Hoofdstuk Wwft, met name i.v.m. het raadplegen van het UBO-register als onderdeel van het cliëntenonderzoek. Vanaf 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

23-12-2020 | NBA-Handreikingen

De NBA heeft recent twee definitieve handreikingen gepubliceerd.

Herziene NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft

Op 8 december 2020 heeft de NBA (eindelijk) de definitieve versie van de vernieuwde handreiking 1124 gepubliceerd. De handreiking is herzien naar aanleiding van de in 2018 aangepaste Wwft. Tevens zijn de wetswijzigingen van 2020 in deze Richtsnoeren verwerkt.

Tevens is de handreiking uitgebreid met een aantal onderwerpen, mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het UBO-register.

Nieuwe NBA-handreiking 1147 Gevolgen coronapandemie voor accountants

Op 22 december 2020 heeft de NBA de nieuwe handreiking 1147 gepubliceerd. Deze handreiking gaat met name in op de impact van de corona-crisis op de jaarverslaggeving en de interne beheersing van organisaties en op de impact van de corona-crisis op de opdrachtuitvoering van accountants.

Met betrekking tot organisaties komen de volgende zaken aan de orde:

 • continuïteit;
 • waarderingen en bijzondere waardeverminderingen;
 • organisatie en de interne beheersing;
 • invloed op de planning van het afsluitingsproces.

Met betrekking tot de opdrachtuitvoering van accountants worden de volgende zaken benoemd:

 • Onderzoeken van continuïteitsrisico’s bij samenstellen en controleren;
 • Gevolgen van werken op afstand en de anderhalvemetereconomie op de opdrachtuitvoering van de accountant met bijzondere aandacht voor;
  • veranderde interne beheersing bij de cliënt;
  • toename gelegenheid, druk en rechtvaardiging in het kader van de fraudedriehoek;
  • voorraadopnames;
  • groepscontroles.

23-12-2020 | Update assurance-rapport vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Sinds 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Vraagt uw cliënt een subsidie aan tussen € 125.000 en € 375.000 en is zijn organisatie controleplichtig voor de jaarrekening? Of vraagt uw cliënt een subsidie aan van € 375.000 of meer? Of maakt uw cliënt gebruik van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a? Dan heeft hij/zij een assurance-rapport nodig bij de vaststellingsaanvraag.

Ten behoeve van deze assurance-opdrachten is de voorbeeld Opdrachtbevestiging in de Kennisbank geactualiseerd en is een model Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 in de Kennisbank opgenomen.

Deze modellen zijn zowel te gebruiken voor de assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid als voor de assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid.

23-12-2020 | Update samenstellingsverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Sinds 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Heeft uw cliënt een voorschot ontvangen van € 100.000 of meer, of vraagt uw cliënt een subsidie aan tussen € 125.000 en € 375.000? En maakt uw cliënt geen gebruik van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a? Dan heeft hij/zij een samenstellingsverklaring nodig bij de vaststellingsaanvraag.

Ten behoeve van deze samenstellingsopdracht zijn de volgende modellen op de Kennisbank geactualiseerd:

 • Opdrachtbevestiging samenstelopdracht vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (samenstellingsverklaring)

23-12-2020 | Update derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Sinds 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Heeft uw cliënt een voorschot ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 of vraagt uw cliënt een subsidie aan tussen € 25.000 en € 125.000? En maakt uw cliënt geen gebruik van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a? Dan heeft hij/zij een derdenverklaring nodig bij de vaststellingsaanvraag.

De opdracht tot het afgeven van deze derdenverklaring is voor de accountants een rapport van feitelijke bevindingen. In de Kennisbank is de opdrachtbevestiging voor deze opdracht vernieuwd.

Onder de tegel ‘Specifieke werkzaamheden’ staan de volgende modellen ten behoeve van het afgeven van de derdenverklaring:

 • Opdrachtbevestiging derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0.
 • Derdenverklaring aanvraag tot vaststelling NOW-subsidie.
 • Uitleg formulier derdenverklaring aanvraag tot vaststelling NOW-subsidie.
 • Werkprogramma derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (aangepast i.v.m. 4400N-opdracht).
 • Bespreekpuntenlijst derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0.
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (derdenverklaring).

Het derde model, de uitleg formulier derdenverklaring, geeft een toelichting aan de aanvrager wanneer een derdenverklaring aan de orde is en welke werkzaamheden u als deskundige derde moet verrichten ten behoeve van het afgeven van de derdenverklaring.

Het vijfde model, de bespreekpuntenlijst derdenverklaring, is een bijlage bij het werkprogramma derdenverklaring.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken