HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

27-01-2020 | NIEUWE MODELLEN. ONAFHANKELIJKHEIDSFORMULIER GEMENGDE PRAKTIJK EN VERKLARING FUNDAMENTELE BEGINSELEN VGBA EN KWALITEITSBEHEERSING

Er zijn twee nieuwe modellen geplaatst op de Kennisbank, het ‘onafhankelijkheidsformulier opdrachtgeversniveau gemengde praktijk’ en de ‘verklaring fundamentele beginselen VGBA en kwaliteitsbeheersing’.

Het ‘onafhankelijkheidsformulier opdrachtgeversniveau gemengde praktijk’ is bedoeld voor de kantoren die behoefte hebben aan inzicht in de onafhankelijkheid van medewerkers ten opzichte van zowel assurance- als non-assurance cliënten. Bij de verklaring is een bijlage opgenomen voor de vermelding van die cliënten ten opzichte van wie de desbetreffende medewerker niet onafhankelijk is. Wij vinden het raadzaam om de desbetreffende medewerker niet voor de cliënten te laten werken die zijn vermeld op de bijlage.

De ‘verklaring fundamentele beginselen VGBA en kwaliteitsbeheersing’ is bedoeld voor de kantoren die behoefte hebben aan een aanvullende verklaring van de medewerkers ten aanzien van de fundamentele beginselen uit de VGBA en ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

17-01-2020 | ADDENDUM TER BESCHIKKINGSTELLING FIETS 2020

Een werkgever kan besluiten om een fiets ter beschikking te stellen aan zijn werknemer. Het is zaak om daarover goede afspraken te maken en deze ook schriftelijk vast te leggen. Voor de vastlegging van deze afspraken kan hij gebruik maken van dit addendum bij de arbeidsovereenkomst.

09-01-2020 | UPDATE VRAGENLIJSTEN EN BRIEVEN I.V.M. WIJZIGINGEN VIO EN VGBA

Per 1 januari 2020 is de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) herzien. In verband hiermee zijn de vragenlijsten onafhankelijkheid aangepast. De aanpassing betreft een extra vraag in verband met langdurige betrokkenheid van een lid van het assurance-team dat inhoudelijke bemoeienis heeft met de uitvoering van een assurance-opdracht.

Per 1 januari 2020 is ook de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) herzien. Het collegiaal overleg met de voorgaande accountant is weer verplicht bij aanvaarding van samenstellingsopdrachten, beoordelingsopdrachten en controleopdrachten van historische financiële informatie. De brieven inzake collegiaal overleg en de checklist opdrachtaanvaarding samenstel zijn hierop aangepast.

09-01-2020 | UPDATE MODELHANDBOEKEN ACCOUNTANTS/ASSURANCE PRAKTIJKEN

De modelhandboeken zijn geactualiseerd, met name naar aanleiding van de wijzigingen in de Wwft-regelgeving, de aangepaste VGBA en de herziene NBA-Handreiking 1136 inzake samenstellingsopdrachten.

De belangrijkste aanpassingen zijn aangebracht in de volgende hoofdstukken:

  • hoofdstuk Wwft, met name i.v.m. de nieuwe Leidraad van het BFT en het vervallen van de 2e objectieve indicator voor de ongebruikelijkheid van een transactie;
  • hoofdstuk AVG, verwerkersovereenkomsten;
  • hoofdstuk Opdrachtuitvoering, de uitgangspunten voor samenstellingsopdrachten;
  • hoofdstuk Kantoororganisatie-Algemeen / Opdrachtuitvoering-Algemeen-Aanname van nieuwe opdrachten. In verband met de herinvoering per 1 januari 2020 van het collegiaal overleg is een passage over collegiaal overleg met voorgaande accountant opgenomen. In het modelhandboek assurancepraktijk WTA is de passage over collegiaal overleg met de voorgaande accountant aangepast.

Het collegiaal overleg met de voorgaande accountant is weer wel verplicht gesteld bij aanvaarding van samenstellingsopdrachten, beoordelingsopdrachten en controleopdrachten van historische financiële informatie, maar niet bij aanvaarding van overige opdrachten. Wij bevelen echter sterk aan om ook bij de overige opdrachten collegiaal overleg te voeren met de voorgaande accountant.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken