HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Fiscale gevolgen van de Brexit

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lid meer van de Europese Unie (EU). Dit feit heeft verschillende fiscale gevolgen. In de Nederlandse belastingwetgeving zijn diverse regelingen immers gekoppeld aan het wel of niet zijn van (inwoner) van een lidstaat.

In de afgelopen tijd is ook regelmatig gevraagd naar de (fiscale) gevolgen van de Brexit. De staatssecretaris heeft op die vraag eerder geantwoord dat veel afhangt van de vraag of het een Brexit met of zonder deal zou worden. Voorafgaande aan het vertrek uit de EU hebben het VK en de EU een akkoord gesloten (terugtrekkingsakkoord). Op grond van dit akkoord geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode waarin het gemeenschapsrecht voor het grootste deel zal blijven gelden voor het VK. Het akkoord heeft rechtstreekse werking, zodat op nationaal niveau geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

De kersverse Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft dit toegelicht in een besluit van 29 januari 2020. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-6891.pdf

Als gevolg van het akkoord worden de inwoners van het VK tot 1 januari 2021 nog beschouwd als inwoner van een EU-lidstaat. Dit wordt door de Staatssecretaris geïllustreerd met de volgende voorbeelden:

  • Inwoners van het VK die voldoen aan de (overige) voorwaarden om te kunnen worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, kunnen het gehele belastingjaar 2020 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijven;
  • Inwoners van het VK behouden gedurende het gehele belastingjaar 2020 het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting als zij aan de overige voorwaarden voor die heffingskortingen voldoen;
  • Werkgevers kunnen de regelingen met betrekking tot het anoniementarief en de identificatieplicht ongewijzigd blijven uitvoeren voor onderdanen van het VK gedurende het belastingjaar 2020;
  • Voor de regeling afdrachtvermindering zeevaart blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook voor de zeevarende die woonachtig is in het VK de afdrachtvermindering 40% van de loonsom;
  • De regeling afdrachtvermindering S&O blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook van toepassing op werkzaamheden die in het VK worden verricht;
  • Voor belastingplichtigen met een belang in een deelneming in het VK blijft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd;
  • Voor fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK blijft de toepassing van de fiscale-eenheidsregeling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd;
  • In het kader van voorkoming van dubbele belasting kan een in Nederland woonachtige werknemer in dienst van een in het VK gevestigde werkgever, gedurende het belastingjaar 2020, gebruik blijven maken van de onderworpenheidsfictie als aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan;
  • Bij het opleggen van een eventuele conserverende belastingaanslag voor de inkomstenbelasting ingeval van een emigratie naar het VK behoeft tot en met 31 december 2020 geen zekerheid te worden gesteld;
  • Een eventuele betalingsregeling voor zogenoemde exitheffingen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting blijft tot en met 31 december 2020 ook mogelijk voor inwoners van het VK.

De overgangsperiode geldt overigens niet alleen voor de directe belastingen, zoals inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook voor de indirecte belasting, zoals omzetbelating (BTW), accijnzen en belasting van personenauto’s (BPM)

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken