HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht aanpassingen Kennisbank

23-09-2019 | UPDATE OPDRACHTBEVESTIGINGEN I.V.M. AVG EN NV NOCLAR

De volgende passages in de opdrachtbevestigingen zijn geactualiseerd respectievelijk opgenomen:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De oude tekst inzake verwerker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is teruggezet in de voorbeeld opdrachtbevestigingen. De NBA heeft namelijk haar standpunt weer bevestigd dat de accountant verwerkingsverantwoordelijke is bij het uitvoeren van een samenstellingsopdracht en een assurance-opdracht.
  • NV NOCLAR. In de voorbeeld opdrachtbevestigingen is een nieuwe passage opgenomen in verband met de in 2019 van kracht geworden NV NOCLAR.

10-09-2019 | BEWAARTERMIJNEN PERSONEELSDOSSIER

Er is een overzicht geplaatst met verplichte bewaartermijnen voor diverse documenten en gegevens in personeelsdossiers.

N.B. Werknemers hebben te allen tijde het recht op inzage in hun personeelsdossier en kunnen verzoeken om gegevens te verwijderen. Wij adviseren daarbij rekening te houden met het ‘gerechtvaardigde belang’ dat een werkgever kan hebben en alle correspondentie/verslaglegging die van invloed is, of is geweest op de salarisbetaling, minimaal 7 jaren te bewaren.

10-09-2019 | VOORBEELDTEKST TOELICHTING OUDEDAGSVERPLICHTING DGA (ODV) IN JAARREKENING

Naar aanleiding van vragen van accountantskantoren hebben wij een voorbeeldtekst gemaakt om te gebruiken als toelichting in de jaarrekening van een oudedagsverplichting DGA.

10-09-2019 | AANPASSING 3ESP-WERKPROGRAMMA SAMENSTELLEN

De volgende technische aanpassing is uitgevoerd:

Het is mogelijk gemaakt om in de tabbladen PLAN en AFW achter de antwoorden een verwijzing naar dossierstukken in te vullen.

09-09-2019 | VOORBEELDBRIEF INZAKE GEVOLGEN NIET OF NIET TIJDIG VOLDOEN AAN PUBLICATIEPLICHT

Er is een voorbeeldbrief geplaatst die u kunt gebruiken om uw klant er op te wijzen wat de gevolgen zijn van het niet of niet tijdig voldoen aan de publicatieplicht voor rechtspersonen.

09-09-2019 | BIJLAGE WWFT RISICOBEREIDHEID BIJ MODEL KANTOORHANDBOEKEN

In de model kantoorhandboeken wordt in het hoofdstuk Wwft verwezen naar de risicobereidheid (risk appetite) van het kantoor inzake de Wwft. Daarom is een voorbeeld Wwft risicobereidheid geplaatst inclusief een beschrijving van geïdentificeerde risico’s en de daartegen genomen maatregelen. Deze voorbeeld Wwft risicobereidheid kan als bijlage worden toegevoegd aan uw kantoorhandboek.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken