HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Opnieuw een wijziging in het fiscale partnerschap

De wetgeving over partnerschap is opnieuw gewijzigd. De wijziging betreft de partnerregeling tussen pleegouder en pleegkind vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar. De wijziging is in werking getreden met ingang van 1 januari 2018. Terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 is geregeld in een besluit.

Fiscaal partnerschap
Het fiscale partnerschap is afhankelijk van de omstandigheden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor enkele belastingmiddelen gelden bijzondere criteria, zoals in de Wet Inkomstenbelasting 2001, de Successiewet en voor de toeslagen in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).
In de Extendum Kennisbank is een nieuw stroomschema opgenomen voor het bepalen of sprake is van fiscaal partnerschap.

Wat is er nieuw
Soms kwalificeren pleegkinderen als fiscaal partner met hun pleegouder. Fiscaal partnerschap tussen pleegouder en pleegkind wordt in bepaalde situaties als ongewenst ervaren. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2017 bestaat de mogelijkheid niet als fiscaal partner te worden aangemerkt. Dit is mogelijk op gezamenlijk verzoek van pleegouder en pleegkind en onder bepaalde voorwaarden.
Met de nieuwe wet is beoogd om voor de toepassing van het partnerbegrip niet-eigen kinderen voor wie in enig jaar een pleegvergoeding of kinderbijslag is ontvangen – op verzoek – hetzelfde te behandelen als een eigen kind tot 27 jaar.

Voorwaarden
De voorwaarden om als pleegouder en pleegkind niet als partner te worden aangemerkt zijn:
– Er is sprake van partnerschap als gevolg van de wet
– Het kind heeft de leeftijd van 27 jaar nog niet bereikt
– De pleegouder en het kind hebben gezamenlijk een verzoek ingediend om te worden uitgezonderd van partnerschap bij de inspecteur respectievelijk bij de Belastingdienst/Toeslagen.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken