HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Openbaarmaking jaarverantwoording zorgaanbieders

Inleiding

Per 1 januari 2022 is de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Met ingang van het jaar 2022 is de openbare jaarverantwoording verplicht geworden voor álle zorgaanbieders. Dit betreft;

  • Zorgaanbieders die (deels) betaald worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of VWS-subsidie
    en
  • Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties, op basis van de Jeugdwet en de Wmo.

Deze verantwoordingsplicht geldt naast hoofdaannemers ook voor onderaannemers. Openbaarmaking van de jaarverantwoording gebeurt door digitale aanlevering van de jaarverantwoording bij het Ministerie van VWS.

Uitzondering openbaarmakingsplicht

Eén groep zorgaanbieders blijft vrijgesteld van deze openbaarmakingsplicht. Dat zijn de zorgaanbieders die dit werk als zzp’er doen. Een zzp’er is in dit verband diegene die – zelfstandig of in opdracht van een zorgaanbieder – zelf zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft.

Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijn

De reguliere uiterlijke aanleverdatum voor de openbare jaarverantwoording is 31 mei volgend op het kalenderjaar. Uitzondering hierop zijn de zorgaanbieders die een jaarrekening opstellen op grond van de Provinciewet of Gemeentewet. De uiterlijke aanleverdatum voor deze groep zorgaanbieders is 15 juli volgend op het kalenderjaar.

Zorgaanbieders die hun zorgactiviteiten al verrichtten voor 1 januari 2022 en die op basis van de AWtza over 2022 voor het eerst de jaarverantwoording openbaar moeten gaan maken, krijgen hiervoor meer tijd voor de kalenderjaren 2022 en 2023.

Zij moeten de jaarverantwoording 2022 uiterlijk 30 december 2023 aanleveren bij het Ministerie van VWS. De jaarverantwoording 2023 moet uiterlijk 30 september 2024 zijn aangeleverd. Vanaf de jaarverantwoording 2024 geldt de reguliere openbaarmakingstermijn.

Let op

De tijdelijke verruiming van de openbaarmakingstermijn geldt niet voor de zorgaanbieders die onder de Jeugdwet, Wmo, Provinciewet of Gemeentewet vallen.

Tip

Het Ministerie van VWS heeft een handige Leeswijzer openbare jaarverantwoording voor kleine zorgaanbieders en combinatie-instellingen gepubliceerd. Deze leeswijzer kunt u ook vinden op onze Kennisbank onder het kopje Accountancy/aan-assurance-verwant/nba-publicaties/overige-publicaties.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma's.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken