HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De nieuwe Nadere Verordening NOCLAR

Wat is NOCLAR?

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations, oftewel het niet-naleven van wet- en regelgeving. Bedoeld wordt het niet-naleven hiervan door cliënten en door de eigen organisatie van de accountant.

Waarom een Nadere Verordening NOCLAR?

De NV NOCLAR is een uitwerking van de in 2016 door de International Ethics Standards Board for Accountants vastgestelde regelgeving. De NV NOCLAR geeft invulling aan de fundamentele beginselen professionaliteit en integriteit uit de Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA).
De NV NOCLAR wil duidelijkheid geven wat u als accountant moet doen bij mogelijke niet-naleving van wet- en regelgeving en bij mogelijke fraude zowel bij de eigen organisatie als bij cliënten.

Status van de NV NOCLAR

De NV NOCLAR is nog in concept. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019. Voor die tijd moeten de reacties uit de consultatie nog verwerkt worden.

Wanneer is de NV NOCLAR van toepassing?

De NV NOCLAR is van toepassing als u tijdens de uitvoering van een opdracht informatie tegenkomt die erop wijst dat bij de eigen organisatie of bij de cliënt wet- en regelgeving:
– niet wordt nageleefd,
– mogelijk niet wordt nageleefd,
– dreigt niet te worden nageleefd,.

Daarbij geldt:

 • dat die wet- en regelgeving van directe invloed is op de vaststelling van in de financiële overzichten
  opgenomen van materieel belang zijnde bedragen en toelichtingen, of
 • dat het naleven van die wet- en regelgeving voor de eigen organisatie of voor de cliënt van
  fundamenteel belang kan zijn voor:
  – de operationele aspecten;
  – de mogelijkheid om de activiteiten voort te zetten; of
  – het voorkomen van sancties van materieel belang.

NOCLAR stappenplannen van de NV NOCLAR

Om de werking van de NV NOCLAR meer inzichtelijk te maken, heeft de NBA vier stappenplannen gepubliceerd die op hoofdlijnen weergeven welke stappen u als accountant moet zetten wanneer u aanloopt tegen een relevante niet-naleving (‘NOCLAR stappenplannen’).
Welk stappenplan van toepassing is, is afhankelijk van de positie waarin u als accountant verkeert:
– in een niet senior-positie en het betreft relevante niet-naleving bij de eigen
organisatie;
– in een senior-positie en het betreft relevante niet-naleving bij de eigen organisatie;
– in een controleopdracht en het betreft relevante niet-naleving bij de cliënt;
– in een niet-controleopdracht en het betreft relevante niet-naleving bij de cliënt.

Betekenis NOCLAR voor de praktijk

Ook nu al wordt van u als accountant verwacht dat u actie onderneemt als u signalen van mogelijke fraude of onwettig handelen tegenkomt. In die zin is NOCLAR materieel gezien niet nieuw. Wel geeft deze nadere verordening houvast hoe te reageren bij (mogelijke) niet-naleving van wet- en regelgeving.
Verder is er een relatie tussen deze nieuwe verordening en de tendens in de maatschappij dat meer nadruk gelegd wordt op het voorkomen van fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving en de rol van de accountant hierin. De maatschappij verwacht van de accountant dat hij alert is op signalen van niet-naleving van wet- en regelgeving, zowel bij controleopdrachten als bij samenstellingsopdrachten. NOCLAR onderstreept het belang dat de accountant voldoende inzicht verwerft in de activiteiten van de cliënt en in de risico’s voor de cliënt van het niet-naleven van wet- en regelgeving.
De invoering van de NV NOCLAR heeft ook als gevolg dat Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten uitgebreid zal worden met een aantal bepalingen inzake (vermoede) niet-naleving van wet- en regelgeving.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken