HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe Algemene Voorwaarden NBA

De NBA heeft haar model algemene voorwaarden geactualiseerd. Daarin is nu ook opgenomen dat:

  • andere (rechts)personen die bij de dienstverlening door de accountant betrokken zijn, ten opzichte van de klant een beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden (artikel 2 lid 6);
  • de klant wordt aangemerkt als verzender als de accountant diens belastingaangiften, jaarrekeningen en rapportages elektronisch verstuurd (artikel 3 lid 5);
  • de accountant gehouden is de persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie van de klant te beschermen en daarvoor passende maatregelen te treffen (artikel 5 lid 2);
  • het mogelijk is om een vaste prijs met de klant af te spreken (artikel 8 lid 1);
  • de accountant zijn werkzaamheden mag opschorten als de klant relevante gegevens niet aanlevert of een voorschot (nog) niet is betaald (artikel 3 lid 6 en artikel 8 lid 3);
  • de accountant niet aansprakelijk is voor schade door het te laat indienen van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel, als dat het gevolg is van het handelen of nalaten van de klant (artikel 11 lid 1).

Van de actuele algemene voorwaarden, die door de NBA nadrukkelijk niet als standaard worden aangemerkt, zijn twee versies beschikbaar. In versie 1 is de aansprakelijkheid van het accountantskantoor beperkt tot hetgeen de verzekeraar uitkeert, in versie 2 tot het honorarium voor de betreffende opdracht.

Als u de algemene voorwaarden van de NBA gebruikt, raden wij u aan in de begeleidende brief aan uw klanten in ieder geval op te nemen “Vanaf de dagtekening van deze brief zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle lopende en toekomstige overeenkomsten en opdrachten met ons (kantoor). Als u het daar niet mee eens bent, vernemen wij dat graag binnen één maand na dagtekening van deze brief.“ Gebruik van de Algemene Voorwaarden van de NBA is niet verplicht, en misschien voor u zelfs helemaal niet passend.

mr. J.A. (Hans) Veldkamp
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
h.veldkamp@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken