HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Lessen uit de tuchtrechtspraak VII

Deze week attenderen wij u op twee tuchtzaken rondom de vaktechnische en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de accountant voor het handelen van kantoorgenoten.

  1. een tuchtzaak waarbij mr. R.L. (Ruud) Boerman, werkzaam bij Extendum als bedrijfsjurist, de betrokken accountant heeft bijgestaan als raadsman en waarbij de klacht ongegrond is verklaard;
  2. een tuchtzaak waarbij de betrokken accountant wel een maatregel is opgelegd.

Casus 1

M en V liggen in een echtscheiding. M heeft een administratiekantoor. F is als fiscalist werkzaam bij A Accountants. In het kader van de echtscheiding heeft V aan F gevraagd een indicatie te geven van de waarde van M’s administratiekantoor. F heeft deze opdracht uitgevoerd en V een indicatieve goodwillberekening van het administratiekantoor toegezonden.

M is het niet eens met de goodwillberekening en dient een klacht in tegen A Accountants. De betrokken accountant heeft volgens M in strijd gehandeld met de gedrags- en beroepsregels voor accountants. M verwijt A Accountants dat zij moedwillig een verkeerd beeld van de waarde van zijn bedrijf hebben gegeven.

Oordeel van de accountantskamer:

Het is vaste jurisprudentie van de Accountantskamer dat:

  • een accountant alleen tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor eigen handelen of nalaten, tenzij hij/zij vaktechnisch de verantwoordelijke is voor het handelen of nalaten van een ander.
  • een accountant in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk is voor het handelen van een kantoorgenoot die zelf onder het bereik van accountantstuchtrecht of ander (fiscaal) tuchtrecht valt.

De klacht betreft de goodwillberekening die is uitgevoerd door F. F is daarvoor zelfstandig als Register Belastingadviseur tuchtrechtelijk bij de Raad van Tucht van de Vereniging Register Belastingadviseurs) aan te spreken. Vaststaat dat de betrokken accountant niet betrokken is geweest bij de advisering van V of de waardering van de onderneming van M. Het feit dat A Accountants zich enkel een accountantskantoor mag noemen omdat de betrokken accountant als (enige) accountant bij dit kantoor werkzaam is, leidt er niet toe dat de betrokken accountant tuchtrechtelijk (mede) verantwoordelijk is voor het handelen van F. Dat de betrokken accountant achteraf kennis heeft gekregen van het bestaan van de berekening en de inhoudelijke bezwaren van M  daartegen maakt evenmin dat de betrokken accountant als gevolg daarvan toch tuchtrechtelijk verantwoordelijk is te houden.

De klacht is dan ook ongegrond verklaard, geheel in lijn met de ons bekende vaste jurisprudentie van de Accountantskamer.

Discussie in de media:

In de media wordt discussie gevoerd over het feit dat de Accountantskamer in bovenstaande tuchtzaak geen afwegingen heeft gemaakt of er sprake is geweest van een NVKS-opdracht. Dit onder het motto ‘Snappen wij (accountants) onze eigen regelgeving nog wel?’.

In deze tuchtzaak ging het om een indicatieve goodwillberekening van een administratiekantoor. Dit is geen assurance-opdracht en geen aan assurance verwante opdracht. Daarom snappen wij de aangezwengelde discussie niet. Wij vragen onszelf af: Kennen de discussiërende accountants hun regelgeving wel?

 Casus 2

Maar let op. Op 29 mei 2019 heeft de Accountantskamer in een andere casus geoordeeld dat de betrokken accountant wel vaktechnisch verantwoordelijk was voor het advies dat werd uitgebracht door een medewerker die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam was.

Klagers exploiteren een restaurant in een v.o.f.. Namens accountantskantoor B heeft accountant D de v.o.f. een opdrachtbevestiging toegestuurd met daarin onder meer vermeld:

Naast de samenstelling van de jaarrekening zullen wij voor u nog de volgende werkzaamheden verrichten: gebruikelijke advisering inzake fiscale en bedrijfseconomische aspecten echter exclusief speciale opdrachten.

Het gaat in deze zaak over advisering en/of begeleiding door medewerker E in het kader van de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten, waarvan mogelijke verkoop van de bedrijfsactiviteiten op de oude locatie deel uitmaakt.

De klagers verwijten B Accountants en Adviseurs dat zij onjuist zijn geadviseerd over de beëindiging van de huur van het bedrijfspand. De klagers stellen dat accountant D hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Oordeel van de accountantskamer:

Accountant D is als enige accountant vennoot van B Accountants en Adviseurs. Medewerker E is onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam. Accountant D is daarmee vaktechnisch verantwoordelijk te houden voor de werkzaamheden van E. Dat accountant D feitelijk niet betrokken is geweest bij de advisering aan klagers door medewerker E maakt dit niet anders.

Naar het oordeel van de Accountantskamer is medewerker E bij de advisering c.q. begeleiding in verband met de beëindiging van de huur van het bedrijfspand tekort geschoten.

E heeft intern een vraagstelling voorgelegd aan collega’s mr. F en mr. A. Deze vraagstelling, waarop met name is geantwoord, was veel te beperkt.

Zo accountant D al niet verantwoordelijk moet worden gehouden voor de diensten van de medewerkers mr. [A] en mr. [F], die als lid van de beroepsorganisatie voor juridisch adviseurs NEVOA een eigen (intern) tuchtrecht hebben, moet hij in ieder geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gebrekkige advisering door zijn medewerker E.

De Accountantskamer oordeelt dat accountant D tekortgeschoten is:

– in het waarborgen van deugdelijk advies over gedelegeerde werkzaamheden, in dit geval over (de gevolgen van) een bedrijfsverplaatsing;

– in het toereikend toezien op de onder zijn verantwoordelijkheid werkende medewerkers, in het bijzonder het toezien op medewerker E.

Accountant D heeft daarom in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, als bedoeld in artikel 2, onder d, van de VGBA.

Tuchtmaatregel: waarschuwing.

Ons advies:

∙ Zorg voor goede interne procedures en afspraken over advisering aan klanten;

∙ Delegeert u advieswerkzaamheden aan medewerkers: zorg ervoor dat u voldoende betrokken bent bij deze werkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van het advies.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken