HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Lessen uit de tuchtrechtspraak IV

Deze week attenderen wij u op een tuchtzaak waar het beginsel van vertrouwelijkheid en artikel 21 van de VGBA aan de orde komt. Wij geven advies om te voorkomen dat u in eenzelfde situatie terechtkomt.

Casus 1

De betrokken accountant is vanaf 2009 tot augustus 2015 de vaste accountant geweest van klager en van de BV’s waarvan klager (mede-)groot aandeelhouder is, waaronder BV2. De betrokken accountant en zijn partner hebben beiden in 2011 een aandelenbelang van 4,99% in BV2 genomen. Verder heeft de betrokken accountant een lening verstrekt van € 50.000 aan BV2. De betrokken accountant stelt de jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013 samen.

In juli 2015 willen de betrokken accountant en zijn partner hun aandeel in BV2 verkopen aan klager. Klager doet hiervoor, naar oordeel van betrokken accountant, een te laag eenmalig bod . Begin augustus 2015 beëindigt de betrokken accountant zijn dienstverlening aan de BV’s waarvan klager (mede-)groot aandeelhouder is.

In 2016 hebben de betrokken accountant en zijn partner klager gedagvaard. Zij hebben gevorderd dat deze hun aandelenbelang overneemt tegen een door een deskundige te bepalen prijs en betaling van een billijke vergoeding. In deze civiele procedure heeft de betrokken accountant, in zijn rol van aandeelhouder, stukken uit het accountantsdossier gebruikt en heeft deze documenten aan zijn partner ter beschikking gesteld.

Oordeel van de accountantskamer

Artikel 18 van de VGBA bepaalt dat een accountant vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van een derde mag gebruiken. De accountant had de stukken uit zijn dossier niet voor eigen gewin, en die van zijn partner, mogen gebruiken door deze stukken in een, door hemzelf en zijn partner aangespannen, civiele procedure te gebruiken en dus in de openbaarheid te brengen.

De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Enerzijds heeft de betrokken accountant de vertrouwelijkheid van gegevens onvoldoende geborgd bij het gebruik daarvan voor eigen gewin ten behoeve van de onderbouwing van een civielrechtelijk standpunt. Verder heeft hij het gebruik daarvan door een derde, te weten zijn partner, eveneens ter onderbouwing van een civielrechtelijk standpunt, niet voorkomen. Daardoor heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid en artikel 21 van de VGBA.

Anderzijds heeft deze overtreding plaatsgevonden binnen een kleine kring van belanghebbenden die allen kennis hadden van die vertrouwelijke informatie en die mede op basis daarvan een oordeel aan de rechter hebben voorgelegd over een tussen hen ontstaan geschil. Voorts speelt mee dat de betrokken accountant niet eerder een maatregel is opgelegd.

Casus 2

De betrokken accountant verricht accountantswerkzaamheden voor een Holding BV (hierna Holding)

In oktober 2015 is een overeenkomst gesloten tussen Holding en een Vastgoed BV. Deze overeenkomst had als doel om een leningstructuur voor meerdere projecten op te zetten. Het rekenmodel voor de te verwachte exploitatie van deze projecten is door Vastgoed BV aangeleverd. De betrokken accountant heeft in opdracht van Holding dit rekenmodel en de berekening ten behoeve van een exploitatieprognose, die was opgenomen in een conceptprospectus voor een obligatielening, bezien. Deze conceptprospectus was door Vastgoed BV opgesteld.

De samenwerking tussen Holding en het accountantskantoor wordt door Holding beëindigd in april 2017.  In dezelfde periode schort Holding haar werkzaamheden voorlopig op ten aanzien van het conceptprospectus.

In 2017 ontstaat een geschil tussen Vastgoed BV en Holding nadat Holding besluit om een project niet door te laten gaan. In de periode van eind april tot en met augustus 2017 hebben Vastgoed BV en de betrokken accountant regelmatig contact met elkaar. In die periode stuurt de betrokken accountant aan Vastgoed BV een organogram van de vennootschapsstructuur, waarvan Holding deel uitmaakt.

Oordeel van de accountantskamer:

De Accountantskamer is van oordeel dat het organogram, dat naar eigen zeggen van de betrokken accountant deel uitmaakte van haar dossier van Holding, gegevens bevat waarvan zij het vertrouwelijke karakter kende of redelijkerwijs behoorde te vermoeden. De betrokken accountant heeft verklaard dat het organogram een van Holding afkomstig stuk is.

Wat in het organogram staat over de verhouding tussen een groot aantal vennootschappen, is geen informatie waarover eenieder door raadpleging van het handelsregister kan beschikken. De Accountantskamer is dan ook van oordeel dat de betrokken accountant door het organogram aan Vastgoed BV toe te sturen, heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. De Accountantskamer leidt uit correspondentie tussen de betrokken accountant en Vastgoed BV af dat het organogram gebruikt zou worden in het kader van een geschil van Vastgoed met Holding.  Deze context maakt de schending van de door de betrokken accountant in acht te nemen vertrouwelijkheid des te ernstiger.

De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij heeft de Accountantskamer er mede op gelet dat de betrokken accountant kennelijk wist dat de gegevens uit haar dossier die zij aan Vastgoed BV heeft verschaft, gebruikt zijn in een zakelijk geschil met een voormalige cliënt van de betrokken accountant. Anderzijds is meegewogen dat de informatie in het organogram ook op andere wijze achterhaald kon worden, zij het dat dat wel enige moeite zou hebben gekost. Verder is meegewogen dat de betrokken accountant niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

Adviezen:

Herken in dit soort situaties de mogelijke bedreiging van uw vertrouwelijkheid en handel naar bevind van zaken:

  • gebruik geen dossierstukken ten behoeve van privébelangen.
  • Wees er alert op dat geen dossierstukken van een (ex-)cliënt worden verstrekt aan derden zonder overleg met en toestemming van de betreffende (ex-)cliënt.
  • Wees extra alert bij het verstrekken van dossierstukken als deze mogelijk gebruikt gaan worden in een geschil en/of rechtszaak.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken