HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ken uw eigen Risk Rating en vergroot uw kans op financiering

17-03-2021 | De risk appetite van een geldverstrekker is bepalend voor haar financieringsbeleid. Een geldverstrekker met hoge risk appetite is bereid meer risicovolle ondernemingen te financieren dan een geldverstrekker met lage risk appetite. Kom erachter wat uw eigen Risk Rating is en vergroot daarmee uw kans op financiering.

Als u als ondernemer de risicograad (risk rating) van uw eigen bedrijf kent, weet u beter tot welke financiers u zich het beste kunt richten om financiering aan te vragen. Om meer te weten te komen over de risk appetite van geldverstrekkers kunt u dit artikel lezen.

In dit artikel treft u een basis model aan om zelf de financiële risk rating van uw bedrijf vast te stellen. Het model is in zijn eenvoud niet zo gedetailleerd als dat van financiers, maar de uitkomst is zéker richtinggevend om de keuze te maken welke financiers u wilt benaderen met een financieringsvraagstuk.

Hieronder treft u de bouwstenen – inclusief de bijhorende vragen – van een systeem van financiële risk rating aan.

Macro- en branche variabelen:

 1. Is de activiteit conjunctuurgevoelig (bijvoorbeeld luxe producten) of niet (voedsel)?
 2. Hoe (on-) gunstig zijn de vooruitzichten voor de branche?

Kwalitatieve variabelen: Informatie over de onderneming en de ondernemer. Denk hierbij aan de volgende factoren:

 1. Hoeveel jaar ervaring heeft u als ondernemer?
 2. Hoelang bestaat het bedrijf? Gaat het om een starter of is het bedrijf in de volwassen fase?
 3. Heeft u enkel één product of dienst, of is aanbod breder?
 4. Heeft de onderneming innovatieve kracht. Loopt u voor op de ontwikkelingen of kijkt u “de kat uit de boom”?
 5. Hoe zijn de bedrijfsprocessen ingericht? Strak geregeld, vaste protocollen, vastgelegde procedures, of beweeglijk en vrij?

Kwantitatieve variabelen: De meetbare gegevens: prestatie-indicatoren. Dit zijn harde, meetbare kengetallen. Denk hierbij aan:

 1. Het opgebouwde weerstandsvermogen, de solvabiliteit (de hoeveelheid eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal van een onderneming).
 2. De liquiditeit (de mate waarin een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de som van vlottende activa en liquide middelen groter is dan de verplichtingen op korte termijn is een onderneming liquide).
 3. De hoeveelheid rentedragende schuld ten opzichte van het verdienvermogen van de onderneming: debt/ebitda.
 4. De impact van renteveranderingen op het resultaat: ICR (Interest-coverage ratio, ofwel rentedekkingsratio) .
 5. Hoe verhoudt zich de omzetontwikkeling t.o.v. het marktgemiddelde: presteert de onderneming significant beter, marktconform of loopt de onderneming achter.

Als u deze 12 variabelen beoordeelt en de daarbij behorende score toekent, heeft u een goede indicatie van de risk rating van uw bedrijf. De scoretabel is als volgt:

Geeft u per item het objectieve oordeel en telt u vervolgens de bijbehorende puntenscores op. In tabel 2 staat de risicobeoordeling bij de diverse scores vermeld:

Bepalen Risk Rating

Op basis van deze Risk Rating kunt u nu de afweging maken of u een financieringsaanvraag voor uw bedrijfsklant wilt indienen.

 • Bedrijven met de score RR1 zullen over het algemeen wel één of zelf meerdere financiers bereid vinden om een financiering te verstrekken.
 • RR2 vergt een goede analyse van het verleden en extra goede onderbouwing van de prognoses. De kans op het verkrijgen van de financiering wordt vervolgens mede bepaald door een goede selectie van bijpassende financiers. Die kans is het grootst bij financiers met Risk Appetite RA2 of hoger (voor toelichting zie dit artikel).
 • Wanneer u een riskrating RR3 scoort moet u uzelf echt afvragen of u geld wilt lenen. Dat is niet alleen risicovol voor de geldverstrekker. De onderneming is financieel zwak en u kunt wellicht beter eerst aan verbetering werken.
 • Bij RR4 hoeft u zich de hiervoor geschreven vraag niet te stellen. Zoek geen financiering, maar verbeter eerst uw bedrijf.

Doe vooraf uw eigen research!

U voorkomt onnodige vertraging en frustratie als u zich met uw financieringsaanvraag bij de bij u passende financier meldt. Verdiep u daarom van tevoren in de ondernemingsrisico’s die spelen in de afweging van verschillende soorten financiers om een financiering wel of niet te verstrekken.

Wij hebben voor u een handig artikel geschreven zodat u de risicobereidheid, ook wel risk appetite, van financiers in kaart kunt brengen.

Bron: Stichting MKB Financiering

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken