HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Kan een gedefungeerd verenigingsbestuur rechtsgeldige bestuursbesluiten nemen?

14-10-2021| Begin vorig jaar is een uitspraak gedaan (Rechtbank Den Haag 19 februari 2020 (RBDHA:2020:1528)) ter zake van een verenigingsbestuur die een besluit nam tot wijziging van de statuten. Terwijl het bestuur, door tijdsverloop, al ver over haar benoemingsduur was. In het licht van nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – zoals deze per 1 juli 2021 geldt – is het goed aandacht te geven aan dit onderwerp.

In veel statuten van verenigingen en stichtingen is opgenomen dat een bestuursfunctie voor een bepaalde tijd wordt vervuld. Dit heeft tot gevolg dat de bestuurders automatisch defungeren na afloop van deze periode, dit tenzij er een herbenoemingsbesluit is genomen. Vaak wordt dit herbenoemingsbesluit vergeten en blijven de bestuursleden hun functie te lang uitoefenen. Juridisch gezien zijn deze bestuurders echter geen bestuurslid meer. Dat zij zich in de praktijk nog als zodanig gedragen en ingeschreven staan bij de Kamer van koophandel doet hier niets aan af.

In onderhavig geval ging het om de situatie dat door tijdverloop alle bestuursleden al waren gedefungeerd en dat er geen (tijdig) herbenoemingsbesluit is genomen door de ledenvergadering. Omdat alle bestuursleden op hetzelfde moment waren benoemd, defungeerden zij dus ook allemaal tegelijk. Dat betekent dus dat er geen rechtsgeldige bestuursbesluiten konden worden genomen.

Het bestuur besloot tot het oproepen van een ledenvergadering om te komen tot een statutenwijziging. Echter nu het bestuur al was gedefungeerd was de oproeping en het in die vergadering genomen besluit nietig. Het bestuur verdedigde zich door te stellen dat de herverkiezing van het bestuur al geruime tijd niet verloopt conform de in de statuten opgenomen regeling. Ook zou de oproeping bemoeilijkt zijn door het ontbreken van een ledenregister of een verenigingsblad. Beide verweren mochten niet baten.

Vraag is nu hoe de vereniging kan komen tot het rechtsgeldig benoemen van een bestuurder. Vanaf 1 juli 2021 zijn stichtingen en verenigingen verplicht om een regeling in de statuten op te nemen voor het geval alle bestuurders ontbreken. Hoewel niet verplicht, is het ook aan te raden een regeling op te nemen voor het geval slechts een deel van het bestuur komt te ontbreken.

Advies is dus de statuten op dit punt aan te passen zodat geen impasses kunnen ontstaan.

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken