HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Gebeurtenissen na balansdatum in de samenstelpraktijk

Vanuit de helpdesk krijgen we regelmatig vragen over gebeurtenissen na balansdatum en de jaarrekening. Wanneer worden deze verwerkt in de cijfers in de jaarrekening en wanneer worden deze vermeld in de toelichtingen op de jaarrekening?

Dit artikel gaat in op gebeurtenissen na balansdatum in de samenstelpraktijk.

Er zijn twee soorten gebeurtenissen na balansdatum:

 1. Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum
 2. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

Van belang is of deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden voor of na de datum van opmaken van de jaarrekening en voor of na het vaststellen van de jaarrekening.

 • Voor de datum van opmaken van de jaarrekening.
  Deze gebeurtenissen worden verwerkt in de jaarrekening.
 • Na de datum van opmaken van de jaarrekening tot aan de datum van vaststellen van de jaarrekening.
  Deze gebeurtenissen worden alleen verwerkt in de jaarrekening voor zover dit onontbeerlijk is voor het inzicht.
 • Na de datum van het vaststellen van de jaarrekening.
  Deze gebeurtenissen worden niet verwerkt in de jaarrekening *.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

Deze gebeurtenissen worden niet verwerkt in de jaarrekening, tenzij op grond van deze gebeurtenissen de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld tegen liquidatiewaarden.

Op grond van RJk A4.112 worden deze gebeurtenissen wel vermeld in de toelichting op de jaarrekening als zij van een zodanig belang zijn dat het niet toelichten van deze gebeurtenissen de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt. Daarbij vermeldt de onderneming de volgende informatie voor iedere significante categorie gebeurtenissen na balansdatum:

 • de aard van de gebeurtenis;
 • een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat dit niet mogelijk is.

Op grond van artikel 2:380a BW worden deze gebeurtenissen wel vermeld in de toelichting indien zij belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

* Gebeurtenissen die blijken na het vaststellen van de jaarrekening worden onverwijld gemeld aan de aandeelhouders, indien op grond van de gegevens moet worden geconcludeerd dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van inzicht. Daarnaast moet een mededeling hieromtrent gedeponeerd worden bij het handelsregister.

De volgende keer zullen wij ingaan op een aantal praktijksituaties waarbij ‘gebeurtenissen na balansdatum’ relevant zijn.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken