HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Duidelijkheid over de belastingplannen?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Eén van de plannen was om de dividendbelasting af te schaffen en daarvoor in de plaats een bronbelasting op dividenden in te voeren. De beslissing van Unilever om het hoofdkantoor niet van Londen naar Rotterdam te verplaatsen, heeft ervoor gezorgd dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting is heroverwogen.

De staatssecretaris heeft op 15 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd dat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Door het voortbestaan van de dividendbelasting heeft het kabinet andere maatregelen aangekondigd waarmee toch het vestigingsklimaat voor ondernemers in Nederland wordt verbeterd.

Hierna gaan we in op de aangekondigde belastingplannen die voor het MKB van belang kunnen zijn uit het Belastingplan 2019 en de brief van de staatssecretaris van 15 oktober.

Dividendbelasting en bronbelasting

In de brief van 15 oktober is aangekondigd dat de dividendbelasting in de huidige vorm vooralsnog in stand blijft. De dividendbelasting en de in te voeren bronbelasting op dividend naar laag belastende jurisdicties hangen met elkaar samen. Dit heeft tot gevolg dat de integratie en de gevolgen van integratie van beide belastingen moet worden bestudeerd alvorens de bronbelasting kan worden ingevoerd.

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi)

In het Belastingplan 2019 was bepaald dat een fbi niet meer direct zou mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Deze maatregel was nodig om ervoor te zorgen dat het Nederlandse heffingsrecht bij buitenlandse beleggers in fbi’s over resultaten uit Nederlands vastgoed niet verloren zou gaan. Omdat de dividendbelasting in stand blijft, is de maatregel overbodig omdat fbi’s die Nederlands vastgoed bezitten Nederlandse dividendbelasting verschuldigd zijn.

Doordat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, zal ook de afdrachtvermindering in de dividendbelasting zoals die nu geldt voor fbi’s blijven bestaan.

Vennootschapsbelasting

Tariefverlaging

Ten opzichte van de in het Regeerakkoord aangekondigde verlaging van het vennootschapsbelastingtarief wordt het lage tarief in 2021 met 1% extra verlaagd. Het tarief zal stapsgewijs dalen naar 15% in 2021. Hoe de verlaging van het lage tarief stapsgewijs zal worden ingevoerd, is nog niet bekend gemaakt.

Bij een winst van meer dan € 200.000 is het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% van toepassing. Ook dit hoge tarief zal stapsgewijs worden verlaagd naar 20,5% in 2021. Dit is een extra verlaging van het tarief van 0,5% ten opzichte van in het Regeerakkoord opgenomen tarief. In 2019 zal het hoge tarief echter nog ongewijzigd 25% blijven.

Verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekening zal met ingang van 2019 worden beperkt.

Voor verliezen geleden tot en met 2018 geldt een termijn van voorwaartse verliesverrekening van 9 jaren. Voor verliezen die worden geleden vanaf 2019 geldt een termijn van voorwaartse verliesverrekening van 6 jaren. Dus verliezen geleden in 2018 zijn verrekenbaar tot 2027 en verliezen die worden geleden in 2019 zijn verrekenbaar tot 2025.

Beperking afschrijving gebouwen

Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd die de mogelijkheden om af te schrijven op gebouwen beperkt. Deze maatregel geldt alleen voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. Door het voortbestaan van de dividendbelasting is er financiële ruimte gekomen om de maatregel wat te versoepelen met overgangsrecht.

Tot op heden is het mogelijk af te schrijven op gebouwen tot 50% van de WOZ-waarde mits het gebouw in eigen gebruik is. Vanaf 2019 is het nog slechts mogelijk af te schrijven op gebouwen tot 100% van de WOZ-waarde.

Overgangsrecht is aangekondigd voor belastingplichtigen die een gebouw vóór 1 januari 2019 in eigen gebruik hebben genomen én waarop nog geen drie jaar is afgeschreven. Op deze gebouwen mag in totaal drie jaar worden afgeschreven volgens het oude regime waarbij het niet uit maakt of de boekwaarde hierbij onder de 100% van de WOZ-waarde komt. Er mag daarbij echter niet worden afgeschreven tot onder de 50% van de WOZ-waarde.

Terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. De gevolgen van de uitspraak is een lagere belastingopbrengst. Daarom is het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid ingediend. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou deze maatregel terugwerken tot en met 25 oktober 2017. Het voorstel is nu om de terugwerkende kracht te beperken tot en met 1 januari 2018.

Directeur-grootaandeelhouders

Dividend

Voor DGA’s die dividend ontvangen, is vooralsnog niet bekend of de totale heffing van box 2 en vennootschapsbelasting in 2019 hoger of lager zal zijn dan in 2018. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de box 2 heffing vanaf 2020 stapsgewijs wordt verhoogd naar 26,9% in 2021. Dit komt omdat het lage tarief voor de vennootschapsbelasting nog niet bekend is.

Rekening-courant maatregel

Excessief lenen door de DGA bij de eigen besloten vennootschap zal worden ontmoedigd met ingang van 1 januari 2022. Aangekondigd was inkomen box 2 te constateren als de totale schuld van de DGA en zijn partner meer bedraagt dan € 500.000.

De eerder aangekondigde ontmoedigingsmaatregel wordt versoepeld. Zo worden bestaande en nieuwe eigenwoningschulden uitgezonderd van de regeling. Naast de eigenwoningschuld bij de eigen vennootschap zal een drempel van € 500.000 gelden voor de DGA en zijn partner alvorens inkomen box 2 in aanmerking zal worden genomen.

Modernisering kleineondernemersregeling

De nieuwe regeling voor de omzetbelasting voor kleine ondernemers treedt in werking op 1 januari 2020. In tegenstelling tot de huidige kleineondernemersregeling gaat de nieuwe regeling ook gelden voor stichtingen en besloten vennootschappen. Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Als een ondernemer kiest voor de vrijstelling betekent dat dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. De aan de ondernemer in rekening gebrachte btw kan ook niet in aftrek worden gebracht. Bovendien geldt een ontheffing van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. De regeling geldt alleen voor de door de ondernemer in Nederland verrichte leveringen van goederen en diensten.

Overige

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Het kabinet ondersteunt speur- en ontwikkelingswerk via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). In 2018 bedraagt de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 32% en voor starters 40% van de loonkosten en overige kosten tot een bedrag van € 350.000 voor speur- en ontwikkelingswerk. Boven dit bedrag geldt momenteel een percentage van 14%. In 2020 zal dit percentage worden verhoogd naar 16%.

Verkorten maximale looptijd 30% regeling

Voor werknemers met een specifieke deskundigheid die uit het buitenland naar Nederland komen geldt onder voorwaarden de 30%-regeling. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de werkgever forfaitair maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden. Deze regeling geldt op dit moment voor een periode van acht jaar. Aangekondigd is deze periode met ingang van 1 januari 2019 te verkorten tot 5 jaar. Het kabinet zal overgangsrecht treffen voor diegenen waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. Hoe de overgangsregeling wordt ingevuld, is nog niet gepubliceerd.

Verlaging van werkgeverslasten op arbeid

Met ingang van 2021 zal het kabinet structureel een bedrag van € 200 miljoen reserveren waarmee de werkgeverslasten op arbeid kunnen worden verlaagd. Hiermee wordt beoogd het ondernemersklimaat verder te versterken.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken