HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona maatregelen

30-01-2021 | Donderdag 21 januari 2021 heeft het (demissionaire) kabinet het al bestaande corona steunpakket gewijzigd en verder uitgebreid.

TVL

De TVL regeling wordt voor de eerste twee kwartalen 2021 uitgebreid. De ondergrens van de omzetdaling blijft 30%. Er is geen sprake meer van een  variabele vergoeding. De vergoeding is in alle gevallen 85%. De omzet van 2019 is ook voor 2021 de referentie.

De TVL is voor de eerste 2 kwartalen 2021 ook aan te vragen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Zo kunnen ook grotere organisaties aanspraak maken op de TVL.

Ook wordt het maximum verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor het mkb, en tot € 400.000 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Om steun te bieden aan de kleinere bedrijven is het minimumbedrag van de subsidie verhoogd van € 750 naar € 1.500 per kwartaal.

Onderdeel van de TVL is de vergoeding voor winkeliers (voorraadsubsidie gesloten detailhandel) die ingekochte voorraad niet kunnen verkopen. Deze vergoeding is nu ook geregeld voor het 1e kwartaal 2021. In het eerste kwartaal 2021 wordt een opslag gegeven van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL.

Starters

Er is aangekondigd dat er voor ondernemers die voor 1 juli 2020 gestart zijn met hun onderneming een aparte regeling wordt ontworpen. De precieze inhoud hiervan is nog onbekend.

NOW

De voorgenomen afbouw van de regeling in het tweede kwartaal 2021 vervalt. De eisen en voorwaarden voor het 2e kwartaal 2021 zijn dan gelijk aan de eisen voor het 1e kwartaal. De vergoeding die was vastgesteld op 80% van de loonsom wordt verhoogd naar 85%.

Wij hebben een handig schema voor u opgesteld met alle actuele Steunmaatregelen NOW. U kunt het schema ook downloaden en printen.

TOZO

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. In zijn brief van 27 januari 2021 heeft de minister van Sociale Zaken nadere informatie gegeven.

Daaruit blijkt onder meer dat veel TOZO uitkeringen onterecht zijn uitgekeerd. Ook is duidelijk dat de aangekondigde vermogenstoets per 1 april 2021 (voorlopig) komt te vervallen. En dat de TOZO ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd.

Indien u voor klanten jaarrekeningen 2020 gaat samenstellen of aangiften inkomstenbelasting gaat opstellen, houd dan rekening met de eventuele terugbetalingsplicht.

Uitstel van betaling

Over ‘bijzonder uitstel van betaling’ hebben wij voor u een uitgebreid artikel geschreven met daarin alle actualiteiten.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon over 2021, voor directeuren-grootaandeelhouders (dga), mag aangepast worden gebaseerd op de omzetdaling van de bv.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken