HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De post deelnemingen in de fiscale jaarrekening

25-03-2021 | In de praktijk komen we discussie tegen over de post deelnemingen in de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Met name de waardering en presentatie van deelnemingen met negatief eigen vermogen is een discussiepunt.

In dit artikel gaan we eerst in op de waardering van de post deelnemingen in het algemeen en vervolgens op de presentatie van de deelneming met negatief eigen vermogen. Hierbij maken wij onderscheid tussen deelnemingen

 • Buiten de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
 • Binnen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Algemeen

Hoofdregel is dat de deelnemingen worden gewaardeerd volgens de toegepaste fiscale waarderingsgrondslag in de aangifte vennootschapsbelasting.

Deelneming buiten de fiscale eenheid

Voor de waardering van de deelneming buiten de fiscale eenheid is van belang in hoeverre invloed uitgeoefend kan worden op het zakelijke en financiële beleid van de deelneming.

 1. Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden fiscaal gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
 2. Deelnemingen waarbij wel invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend.

Hierbij zijn twee mogelijkheden:

 1. Waardering tegen verkrijgingsprijs;
 2. Waardering tegen het nettobedrag van de activa en verplichtingen van de deelneming gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen, oftewel tegen het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming.

In de praktijk wordt mogelijkheid b, waardering tegen het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming vaak toegepast. Voorwaarden hierbij zijn dat:

 • De deelneming haar jaarrekening heeft opgesteld op basis van fiscale waarderingsgrondslagen;
 • Én dat deze waarderingswijze voor de aangifte vennootschapsbelasting wordt geaccepteerd door de Belastingdienst.

De motivering hierbij is dat het aandeel in het resultaat van de deelneming toch in de deelnemingsvrijstelling valt en dat deze waarderingsmethode meer inzicht biedt in de vermogenssituatie van de vennootschap.

In beide situaties wordt een deelneming met een negatief eigen vermogen gewaardeerd op nihil of uit praktische overwegingen op 1 euro. En wordt dan dus geen voorziening in verband met deelnemingen gevormd.

Deelneming binnen de fiscale eenheid

Ook de deelneming binnen de fiscale eenheid wordt over het algemeen op dezelfde wijze gewaardeerd als boven beschreven met één uitzondering.

Deze uitzondering betreft de waardering van de deelneming met een negatief eigen vermogen.

Discussie voorziening of overlopende passiva

Deelneming binnen de fiscale eenheid met negatief eigen vermogen:

Uitgangspunt van de Raad voor de Jaarverslaggeving is dat het nettobedrag van de activa en verplichtingen, gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen, wordt opgenomen als passiefpost. Deze passivering vindt plaats ongeacht het bestaan van een verplichting tot aanzuivering van dit tekort. *)

De RJ Handreiking D3 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen)” geeft als voorbeeld voor deze passiefpost de post voorziening deelneming. Wij vinden dit geen goed voorbeeld.

Overlopende passiva in plaats van voorziening

Wij vinden het geen goed voorbeeld om deze passiefpost te presenteren als een voorziening deelneming.

Waarom niet?

 1. Opname van een voorziening deelneming op de balans impliceert:
  1. een verplichting tot aanvulling van verliezen van de deelneming of
  2. een borgstelling voor schulden van de deelneming of
  3. een verplichting ervoor te zorgen dat de deelneming haar schulden kan betalen.
 2. Passivering van het negatieve nettobedrag vindt plaats omwille van de gewenste aansluiting op de fiscale waardering.

Daarom vinden wij de meest logische plek voor het negatieve nettobedrag de rubriek Langlopende overlopende passiva.

Langlopend vanwege het duurzame karakter van de deelname in het vermogen van de deelneming.

Slot

Heeft uw klant binnen haar fiscale eenheid een deelneming met een negatief eigen vermogen? En maakt uw klant haar jaarrekening op tegen fiscale waarderingsgrondslagen? Dan zal uw klant dit negatieve eigen vermogen van die deelneming moeten presenteren als passiefpost. De RJ geeft als voorbeeld om deze passiefpost te presenteren als Voorziening deelneming.

Volgt u dit voorbeeld van de RJ, wees u er dan van bewust dat uw klant hiermee aangeeft dat zij:

 • Geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming dan wel,
 • De feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen.

Voor zover deze schulden betrekking hebben op de belastingschulden van de fiscale eenheid, is dit terecht. Maar wil uw klant dit ook voor de overige schulden van de deelneming?!

Alternatieve passiefpost vinden wij: presenteren onder de langlopende overlopende passiva.

Voorbeeld: Stel het eigen vermogen van de deelneming is € 60.000 negatief, en de deelnemende bv heeft een (mede)aansprakelijkheid jegens de bank van € 35.000. Neem dan een voorziening deelneming op van € 35.000 en een overige langlopende passiefpost van € 25.000.

*) RJ Handreiking D3 bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen resp. kleine rechtspersonen

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken