HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De ondertekening van de samenstellingsverklaring

17-03-2022  |  In dit artikel wijzen wij u op mogelijke discussiepunten over de samenstelverklaring en de ondertekening hiervan. Wij sluiten af met een advies over de manier van ondertekening.

Standaard 4410

Standaard 4410 geeft de accountant houvast bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten. Paragraaf 40 van de standaard geeft aan welke elementen de accountant op dient te nemen in de samenstellingsverklaring.

Het betreft de volgende elementen*:

 • De titel van de verklaring;
 • De geadresseerde(n);
 • Een vermelding dat de accountant de historische financiële informatie heeft samengesteld op basis van de informatie die door het management is verschaft;
 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van het management;
 • Identificatie van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving;
 • Identificatie van de historische financiële informatie, inclusief de titel, de datum of de verslagperiode;
 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de accountant bij het samenstellen van de historische financiële informatie, waaronder dat de opdracht overeenkomstig deze standaard is uitgevoerd en dat de accountant relevante ethische voorschriften heeft nageleefd;
 • Een beschrijving van wat een samenstellingsopdracht overeenkomstig deze standaard inhoudt;
 • Uitleg dat van de accountant niet vereist wordt de kwaliteit of de volledigheid van de informatie die door het management ten behoeve van de samenstelling wordt verschaft, te verifiëren;
 • Eventueel een toelichtende paragraaf;
 • De datum van de samenstellingsverklaring;
 • De handtekening van de accountant;
 • Het adres van de accountant.

* Samengevat uit de volledige tekst van de standaard

Discussie over verklaringen

Bij toetsingen door de Raad van Toezicht (RvT) ontstaat regelmatig discussie over de laatste drie onderdelen (de datum, de handtekening en het adres). Er zijn namelijk verschillende versies van verklaringen in omloop veelal gebaseerd op de (on)mogelijkheden die de beschikbare rapportgeneratoren bieden.

Variant 1

Het eerste deel van de verklaring wordt opgenomen op de eerste pagina van het accountantsrapport en de ondertekening op de laatste pagina.

Variant 2

De verklaring met de handtekening van de accountant wordt opgenomen op één vel briefpapier van het kantoor. Aan het eind van het accountantsrapport is dan geen handtekening opgenomen.

Variant 3

De derde variant is een combinatie van 1 en 2. Dus een handtekening onder de verklaring en een handtekening aan het eind van het accountantsrapport.

Ons advies

Variant 1 is de vaakst voorkomende variant, maar naar de letter van de regelgeving voldoet deze niet aan de eisen van Standaard 4410.40. Immers de handtekening is niet opgenomen bij de verklaring. En de datum is niet opgenomen bij de handtekening.

Variant 2 voldoet geheel aan de eisen van Standaard 4410.40, maar dan zou de indruk gewekt kunnen worden dat de accountant geen verantwoordelijkheid neemt voor de overige inhoud van het accountantsrapport.

Variant 3 voldoet aan de eisen van Standaard 4410.40 en de accountant geeft aan dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het gehele accountantsrapport.

Onze voorkeur gaat uit naar variant 2 of 3. Wij adviseren om variant 1 niet meer te gebruiken.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken