HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:
Verwerking fiscale coronareserve in de jaarrekening 2019

Het kabinet vindt het onwenselijk dat bedrijven die in 2020 naar verwachting fiscaal verlies zullen lijden, dit verlies pas kunnen verrekenen bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Daarom is in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis bepaald dat onder voorwaarden het corona gerelateerde verlies in 2020 verrekend kan met de winst van 2019.

Vraag: Mijn winst voor belastingen over 2019 bedraagt € 50.000. Ik verwacht over 2020 als gevolg van de coronacrisis een verlies voor belastingen van € 20.000. Hoe verwerk ik de verrekening van dit verlies in de jaarrekening 2019?

Antwoord: Punt 8.3 van het genoemde besluit geeft aan dat de vennootschap voor het corona gerelateerde verlies over 2020 een fiscale reserve kan vormen ten laste van de winst over 2019, de zogenaamde coronareserve.

De vennootschapsbelastinglast in de winst-en-verliesrekening over 2019 wordt dus berekend over de winst ná verliesverrekening, in deze casus over € 30.000 (€ 50.000 winst minus € 20.000 verliesverrekening). Uitgaande van het lage tarief over 2019, 19% van € 30.000 ofwel € 5.700.

Dit geldt voor zowel de jaarrekening op fiscale grondslagen als voor de jaarrekening op commerciële grondslagen.

Ons advies: Licht de toegepaste verliesverrekening toe bij de vennootschapsbelastinglast in de toelichting op de winst-en-verliesrekening.

De winst na belastingen, de nettowinst, ad € 44.300 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de vennootschap.
In de jaarrekening op commerciële grondslagen wordt deze nettowinst toegevoegd aan de overige reserves.
Op grond van de Handreiking fiscale waarderingsgrondslagen van de RJ kan ook in de jaarrekening op fiscale grondslagen deze nettowinst ad € 44.300 worden toegevoegd aan de overige reserves.

De Handreiking staat als alternatief toe dat fiscale reserves, dus ook de coronareserve ad € 20.000, opgenomen wordt onder een aparte post ‘Overige fiscale reserves’ en dat de resterende nettowinst ad € 24.300 wordt opgenomen onder de overige reserves.

Ons advies: Voeg ook in de jaarrekening op fiscale grondslagen de totale nettowinst toe aan de overige reserves. Vermeld bij de toelichting op het eigen vermogen dat een coronareserve ad € 20.000 is opgenomen onder de overige reserves.

Let op: De dotatie aan de coronareserve

  • is maximaal het verlies over 2020 dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis;
  • kan niet hoger zijn dan het totale verwachte verlies over 2020. Er kan niet gedoteerd worden als over 2020 een positieve belastbare winst wordt verwacht;
  • bedraagt maximaal de winst over 2019 vóór dotatie aan de coronareserve.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken