HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

NOW en dividenduitkering

Situatie

Begin februari 2020 is de jaarrekening van BV X vastgesteld. In dezelfde vergadering is vastgesteld dat over 2019 dividend wordt uitgekeerd. Dat was blijkens de door de Algemene Vergadering uitgevoerde balanstest mogelijk. Er is toen ook bepaald dat het dividend uitgekeerd zal worden in juni 2020.

Vraag 1: Mag dit dividend in juni 2020 worden betaald?

Antwoord 2: Ja, dag mag MITS uit de door de directie uit te voeren uitkeringstest blijkt dat de vennootschap in staat blijft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Toelichting

Het is toegestaan dividend uitkeringen 2019 te doen in 2020. Maar er ligt een grote nadruk op de uitkeringstest, die uitgevoerd moet worden door de directie.

Indien te verwachten is dat de huidige corona situatie invloed heeft op de liquiditeitspositie van de onderneming, zal in veel gevallen een dividenduitkering niet verstandig zijn. Temeer omdat als later blijkt dat door de dividenduitkering de onderneming schade leidt, er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de directie.

Vraag 2: Mag dit dividend in juni betaald worden als de onderneming subsidie heeft aangevraagd onder de NOW1 regeling?

Antwoord 2: Ja, de subsidieregeling  NOW1 verbiedt een dergelijke uitkering niet. Maar de uitkeringstest zal hier een nog belangrijker indicator zijn voor het NIET betalen van de dividenden.

Toelichting

Het ligt niet in de bedoeling van de regeling dat enerzijds loonkosten worden gesubsidieerd en anderzijds dividend wordt uitbetaald aan aandeelhouders.

Naar verwachting  zal de NOW2 regeling nadere beperkingen stellen aan dividenduitkeringen. Het is verstandig uw klant in voorkomende gevallen te wijzen op de juridische gevolgen van de dividenduitkering en op de strekking van de NOW regeling.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken