HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Belastingdienst sluit nieuw Koepelconvenant Horizontaal Toezicht met brancheorganisatie Extendum

Op 28 februari 2017 heeft brancheorganisatie Extendum een nieuw koepelconvenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst getekend. Halverwege 2016 heeft Extendum een doorstart gemaakt. Direct hierna heeft Extendum stappen ondernomen om het oude convenant met de Belastingdienst voort te zetten.

Ralph Vaessen, directeur Extendum: “Wij willen de accountantskantoren die bij Extendum zijn aangesloten de mogelijkheid bieden om voor hun cliënten aangiften onder de werking van het horizontaal toezicht in te dienen en om gebruik te kunnen maken van het vooroverleg. De zekerheid die het horizontaal toezicht biedt, is voor de deelnemende partijen van groot belang. Door het Koepelconvenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst kunnen wij die accountantskantoren hierin ondersteunen.”

Ralph Vaessen benadrukt dat de hervatting van het horizontaal toezicht bij Extendum hoge prioriteit had. Het was voor de accountantskantoren en hun cliënten belangrijk om deelname aan horizontaal toezicht te continueren. De aangesloten accountantskantoren hebben in hun dagelijkse praktijk dan ook geen hinder ondervonden van de hertoetsing.

De Belastingdienst heeft bij Extendum een verkenning uitgevoerd naar het kwaliteitssysteem voor aangesloten HT-kantoren. Hierbij zijn diverse stukken zoals werkprogramma’s, vragenlijsten en handboeken ingezien en zijn interviews gehouden. Na de verkenning heeft er afsluitend een ‘toon aan de top’ gesprek plaatsgevonden.

Belastingadviseur Henk Guchelaar, binnen Extendum verantwoordelijk voor het horizontaal toezicht: “Wij hebben het onderzoek en de besprekingen als zeer constructief en positief ervaren. Mede door de kritische vragen en opmerkingen van de Belastingdienst ervaren wij het Koepelconvenant Horizontaal Toezicht als een bevestiging dat ons kwaliteitssysteem goed aansluit bij de eisen en uitgangspunten die de Belastingdienst aan deelname aan horizontaal toezicht stelt”.

Wat houdt het koepelconvenant precies in?

Om de kwaliteit te borgen van de aangiften die onder horizontaal toezicht worden ingediend, is een adequaat werkend kwaliteitssysteem bij het accountantskantoor nodig. Koepelorganisaties, zoals Extendum, leveren vaak een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitssysteem van de accountantskantoren. Als een accountantskantoor lid is van een koepelorganisatie waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten, steunt de  Belastingdienst op de werkzaamheden van deze koepelorganisatie.

Voordat een accountantskantoor deel kan nemen aan horizontaal toezicht, wordt het kwaliteitssysteem van het accountantskantoor door een van de koepelorganisaties getoetst. De Belastingdienst zal zich in dit geval baseren op de bevindingen van de koepelorganisatie en geen zelfstandige verkenning uitvoeren.

Henk Guchelaar: “De Belastingdienst heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem dat Extendum hanteert, voldoende aanknopingpunten biedt om op te steunen. Er is een goed systeem van dossierreviews en er wordt goede vaktechnische ondersteuning geboden”.

Deelname leden Horizontaal Toezicht

Extendum schenkt op verschillende manieren aandacht aan horizontaal toezicht. Zij gebruikt hiervoor de bestaande middelen, zoals de nieuwsbrief, persoonlijke contactmomenten en het fiscalistenoverleg. Nieuw is een periodiek HT-overleg voor de bij Extendum aangesloten accountantskantoren die al deelnemen maar ook voor kantoren die interesse hebben in deelname aan het convenant horizontaal toezicht. De eerste bijeenkomst in dit kader zal een feestelijk tintje krijgen wanneer alle deelnemende kantoren hun HT-overeenkomst opnieuw zullen ondertekenen.

Voordelen en verbeterpunten

Henk Guchelaar: “Binnen horizontaal toezicht weten de accountantskantoren en hun cliënten waar zij aan toe zijn. In geval vooroverleg nodig is, heeft het accountantskantoor hun vaste aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Het hebben van die duidelijkheid is een belangrijk argument om aan horizontaal toezicht deel te nemen.”

“Een verbeterpunt voor horizontaal toezicht is dat in bepaalde situaties kan worden afgezien van het meesturen van alle relevantie documentatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzoeken voor toepassing van fiscale faciliteiten, zoals de aanvraag fiscale eenheid vennootschapsbelasting en het verzoek om toepassing van de 30%-regeling. Er kan vanuit worden gegaan dat het accountantskantoor de omstandigheden heeft beoordeeld en de benodigde documentatie in haar dossier heeft opgenomen. Daarop mag de Belastingdienst binnen horizontaal toezicht vertrouwen”, aldus Henk Guchelaar.

Ondertekening van het convenant door mevrouw J.P.W.M Keijsers RA, plv.directeur Belastingdienst kantoor Utrecht en de heren mr R.L. Boerman (r) en R.J.E. Vaessen (l), namens Extendum.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken