HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Belangen in niet-rechtspersonen
Waarderingsgrondslag en aansprakelijkheid

Regelmatig heeft een besloten vennootschap een belang in een VOF. De grootte van dit belang, uitgedrukt in euro’s, blijkt uit het saldo op de kapitaalrekening in het eigen vermogen van de VOF.

Een dergelijk belang kwalificeert als een deelneming, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing EN
  2. Er moet sprake zijn van duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Waarderingsgrondslag

De vraag die opkomt is, welke waarderingsgrondslagen dienen in de toelichting bij de jaarrekening te worden vermeld als sprake is van een deelneming in een niet-rechtspersoon.

De gebruikelijke waardering van een deelneming waarin invloed van betekenis (verondersteld als er een belang is van meer dan 20%) kan worden uitgeoefend is de vermogensmutatiemethode. Als er geen invloed van betekenis is, is de waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs. Beide waarderingsgrondslagen zijn niet bruikbaar bij een deelneming in een niet-rechtspersoon.

De deelneming is dan veelal gewaardeerd tegen de nominale waarde van het kapitaalbedrag per balansdatum.

Het wordt daarom aanbevolen om in de waarderingsgrondslagen te vermelden;

  • Financiële vaste activa
    • Deelnemingen
      • Deelnemingen in niet-rechtspersonen

Deze deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van het kapitaalbedrag per balansdatum, berekend naar de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Aansprakelijkheid

Daarnaast is van belang te realiseren dat een vennoot in een VOF hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de VOF. Dit moet dan ook vermeld worden in de toelichting. Dit kan op twee plekken:

  1. Bij de betreffende toelichting de zinsnede opnemen OF
  2. Bij de niet in de balans op genomen rechten en verplichtingen.

Aanbevolen wordt om daar onderstaande zin op te nemen: X bv is als vennoot in Y VOF hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze VOF.

Het is zelfs mogelijk dat de BV een voorziening moet vormen voor de aansprakelijkheid. Hierover zal in een volgend artikel geschreven worden.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken