HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen NVKS per 16 november 2018

Per 16 november 2018 is een aantal wijzigingen van kracht geworden betreffende de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Het begrip “gelijkwaardige opdracht” is ingevoegd ter verduidelijking van de regeling. Een gelijkwaardige opdracht is een opdracht die als hij door een accountant zou worden uitgevoerd zou gelden als een assurance- of aan assurance verwante opdracht. De definities van “eindverantwoordelijke professional” en “NVKS-opdracht” zijn hier op aangepast;
  • Aan artikel 4 is een achtste lid toegevoegd, waarbij de kwaliteitsbepaler verantwoordelijk wordt gesteld voor het binnen een redelijke termijn aanpassen van het kwaliteitssysteem indien de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie, bedoeld in artikel 22, of een wijziging van  omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Door de NBA wordt een termijn van drie maanden als redelijke termijn genoemd. Deze toevoeging geldt niet voor kleine accountantseenheden, aangezien artikel 4 niet van toepassing is;
  • In artikel 27, eerste lid, is een fout hersteld. Er werd ten onrechte gemeld dat de artikelen 7 een 8 deel uit zouden maken van paragraaf 4 en 5. Op zich had deze fout geen gevolgen voor de toepassing, maar dit zorgde wel voor verwarring;
  • Er is een nieuw artikel 27a toegevoegd. In dit artikel is een hardheidsclausule opgenomen. Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat de kwaliteitsbeheersing niet meer voldoet aan de NVKS. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het overlijden van de kwaliteitsbepaler. Op dat moment moet een eindverantwoordelijke accountant de lopende NVKS-opdracht beëindigen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij het noodzakelijk is dat de opdracht kan worden gecontinueerd. In dat geval neemt de eindverantwoordelijke accountant contact op met de NBA om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit nieuwe artikel geldt ook voor kleine accountantseenheden. Ook daar kunnen omstandigheden zijn, waarbij de kwaliteitsbeheersing niet meer voldoet aan de NVKS. In de praktijk zal moeten blijken wat voor omstandigheden worden bedoeld.

De gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), de toelichting op de wijzigingen van de NVKS en de nieuwe handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord zijn geplaatst op de kennisbank van Extendum.

Tot slot wijzen wij op verplichtingen conform de artikelen 22 en 27, lid 2 van de NVKS:

Wijzigingen NVKS per 16 november 2018

Heeft uw kwaliteitsmanager het stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2018 geëvalueerd?

Kleine accountantseenheden (NVKS artikel 27, lid 2)

Is door de accountantseenheid in 2018 de kwaliteitsambitie en het voldoen aan wet- en regelgeving geëvalueerd? Is in 2018 deze evaluatie besproken met een accountant van buiten de accountantseenheid?

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken