HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB)?

2018 | Het huidige kabinet heeft zich onder meer ten doel gesteld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd dient flexwerk eveneens mogelijk te blijven waar nodig. Het kabinet streeft naar een betere balans tussen zekerheid en flex. Met het nieuwe wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) tracht het kabinet dit doel te bereiken. Hierna volgt een korte weergave van de maatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

(1) Toevoeging negende ontslaggrond

Er komt een negende ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond. De rechter heeft dan de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden/omstandigheden met elkaar te combineren. Op dit moment dient een werkgever nog volledig aan één van de 8 ontslaggronden te voldoen alvorens ontslag mogelijk is.

(2) Transitievergoeding

In het wetsvoorstel is een aantal wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de transitievergoeding. Allereerst is in het wetsvoorstel opgenomen dat werknemers vanaf de eerste dag recht hebben op een transitievergoeding, ook indien sprake is van een proeftijd. Daarnaast geldt dat, indien sprake is van ontslag op grond van de cumulatiegrond, de werknemer een halve transitievergoeding extra kan krijgen (bovenop de reguliere transitievergoeding). Voorts staat in het wetsvoorstel dat de transitievergoeding bij langere dienstverbanden wordt verlaagd. Tot slot is opgenomen dat er voor kleinere werkgevers een regeling zal komen om de transitievergoeding te compenseren indien zij hun bedrijf beëindigen vanwege pensionering of ziekte. Deze regeling dient nog nader te worden uitgewerkt.

(3) Verlenging proeftijd

De proeftijd van vaste contracten wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden.

(4) Verruiming ketenbepaling

Op dit moment geldt dat in 2 jaar tijd 3 tijdelijke contracten mogen worden aangegaan. In het wetsvoorstel wordt de periode van 2 jaar verruimd naar 3 jaar. Daarnaast wordt het mogelijk om de pauzeperiode tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Dit komt het seizoenswerk ten goede. Tot slot is in het wetsvoorstel een uitzondering op de ketenbepaling opgenomen voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

(5) Payrolling

In het wetsvoorstel worden werknemers die op payrollbasis werken, voor het overgrote deel, gelijk behandeld als de werknemers van de opdrachtgever. Meer concreet hebben de werknemers, die op payrollbasis werken recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever met uitzondering van pensioen.

(6) Oproepkrachten

Het kabinet vindt het niet wenselijk dat oproepkrachten permanent beschikbaar dienen te zijn. Om die reden is er in het wetsvoorstel een aantal maatregelen opgenomen om deze verplichte beschikbaarheid te voorkomen. Zo dient een werkgever de werknemer minstens 4 dagen van tevoren op te roepen. Van voornoemde oproeptermijn kan bij CAO wel weer worden afgeweken. Bij CAO is het toegestaan om de oproeptermijn van 4 dagen te verkorten naar 1 dag. Daarnaast houdt de oproepkracht recht op loon als het werk niet doorgaat.

(7) WW premie

Als een werkgever een werknemer een vaste baan aanbiedt, dan wordt de ww-premie voordeliger dan wanneer de werkgever een tijdelijk contract aanbiedt. Op dit moment is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Status wetsvoorstel

De internetconsultatie van het wetsvoorstel is op 7 mei jl. gesloten. Het kabinet is voornemens om het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de tweede kamer te sturen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist | directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken