HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Uitstel loonsverhogingen

1. Loonsverhoging CAO zwembaden half jaar uitgesteld

De werkgeversorganisaties en de werknemersvakbonden binnen de CAO zwembaden zijn met elkaar in overleg over de uitstel van de loonsverhoging ad 2% van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021.

Werkgeversorganisaties geven aan dat de Coronacrisis bij de aangesloten werkgevers een zeer grote impact hebben en dat daarom wordt voorgesteld om de loonsverhoging uit te stellen. Op dit moment is nog niet bekend wat er precies gaat gebeuren met de CAO loonsverhoging vanaf 1 juli 2020.

2. Uitstel loonsverhoging CAO metaal en techniek mogelijk

Na overleg tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kan de werkgever een verzoek tot tijdelijke dispensatie van de loonsverhoging van 3,50% per 1 juli 2020 indienen bij de CAO-partijen, verenigd in de Vakraad, de stichting waarin vakbonden en werkgeversverenigingen samenwerken.

Dit verzoek dient ten minste vergezeld te gaan van:

  • een onderbouwing van de (bedrijfseconomische) situatie van de onderneming voorafgaand aan corona, tijdens corona en de periode daarna;
  • een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. Dit kan blijken uit een handtekeninglijst (zowel fysiek als digitaal is mogelijk) of een survey/enquête onder alle werknemers via een digitaal platform;
  • een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surseance verkeert (dat wil zeggen op de rand van faillissement staat);
  • ook mag de werkgever geen dividend en/of bonussen uitkeren in 2020 en 2021;
  • en uit het verzoek moet blijken of er wel of geen overeenstemming is bereikt over dit verzoek tot uitstel van vakbondsvertegenwoordigers in het bedrijf.

Als de Vakraad van mening is dat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden, dan wijst de Vakraad het dispensatieverzoek af. Als de Vakraad van mening is dat de werkgever wel voldoet aan alle voorwaarden en het verzoek goedkeurt, dan zal dat gebeuren onder de volgende voorwaarden:

  • Per 1 december 2020 worden de lonen alsnog verhoogd met 3,50%;
  • De werknemer ontvangt over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 uur extra vakantieuren als compensatie voor het uitstel van de loonsverhoging;
  • De werkgever moet zijn werknemers informeren over het toegestane dispensatieverzoek.

3. Uitstel CAO loonsverhoging tuinzaadbedrijven mogelijk in 2020

Er is een nieuwe CAO Tuinzaadbedrijven afgesloten met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Deze nieuwe CAO kent een speciale regeling voor bedrijven die meer dan 40% van de omzet uit sierteeltactiviteiten behalen. Deze sierteeltbedrijven hoeven de loonsverhoging pas vanaf 1 december 2020 te betalen.

Deze speciale bepaling is het gevolg van de bijzondere omstandigheden in de sierteeltsector als gevolg van de Coronacrisis. Voor alle overige bedrijven is de loonsverhoging vanaf 1 mei 2020 ad 2,25% van toepassing.

Als begin volgend jaar blijkt dat een sierteeltbedrijf, die onder de CAO valt, in 2020 minimaal 90% van de omzet heeft gehaald ten opzichte van 2019 dan ontvangen de werknemers bij dit bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 een eenmalige uitkering van 2,25% van het loon over de maanden mei-november 2020.

4. CAO loonsverhoging mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie uitgesteld

De werkgeversorganisaties hebben medio juni 2020 een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Er is geen structurele loonsverhoging met ingang van 1 juli 2020. Deze loonsverhoging komt te vervallen. Wel is er een éénmalige uitkering van € 150,00 bruto op basis van een voltijd dienstverband. Deze uitkering wordt in december 2020 uitbetaald. Medewerkers die in aanmerking komen ontvangen voor 30 november 2020 de laatste eenmalige compensatie van 1,40 % van het jaarloon voor het vervallen van het werkgeversdeel van de RAM-premie.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken