Belangrijke wijzigingen

Kern van de NVKS is dat iedere accountantseenheid over een kwaliteitsambitie en over een kwaliteitssysteem dient te beschikken.

Hiertoe dient elke accountantseenheid:

 • een kwaliteitsambitie te formuleren (welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd)
 • een kwaliteitssysteem in te richten, bestaande uit:

  – een geformuleerd kwaliteitsbeleid (hoe wordt de kwaliteitsambitie gerealiseerd, wat zijn de meetbare doelstellingen);
  – een werkend stelsel van kwaliteitsbeheersing (interne regels waarmee wordt bereikt dat opdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van alle regelgeving)

 • een kwaliteitsbepaler (en eventueel een kwaliteitsmanager) te benoemen;
 • vast te stellen welk regime van toepassing is.

Verschillende regimes

De NVKS geven aan dat de regelgeving schaalbaar is, afgestemd op de omvang van het kantoor (de accountantseenheid). Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • kleine accountantseenheden, hiervoor geldt een verlicht regime
 • accountantseenheden die alleen aan assurance verwante opdrachten uitvoeren
 • accountantseenheden die assurance en aan assurance verwante opdrachten uitvoeren
 • accountantseenheden die wettelijke controles uitvoeren

Verlicht regime

Voor de zogenaamde kleine accountantseenheid geldt een verlicht regime.

Er is sprake van een kleine accountantseenheid als binnen een accountantseenheid maximaal twee eindverantwoordelijke accountants of één eindverantwoordelijke accountant en één eindverantwoordelijke professional werkzaam zijn en naast deze personen maximaal 5 personen betrokken zijn bij de opdrachtvoering of bedrijfsvoering (nb: er is dus geen sprake van fte’s noch van een dienstbetrekking).

Het verlichte regime houdt onder andere in dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsambitie van de kleine accountantseenheid tenminste 1 keer per jaar, in de vorm van een intervisiegesprek, besproken wordt met een onafhankelijke accountant van buiten de accountantseenheid die over deskundigheid en ervaring beschikt op het gebied van kwaliteitsbeheersing.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!