Hoedanigheid, dekking en kenmerken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Extendum

In aanvulling en ter verduidelijking van de voorwaarden

De hoedanigheid

Hoewel wij vinden dat er in artikel 3.5. van de voorwaarden een zeer uitgebreide dekking staat (die aansluit op de zogenaamde NBA lijst) merken wij in de praktijk dat er veel vraag is naar het opnemen van de werkzaamheden op het gebied van belasting- en juridisch advisering. Wij nemen daarom standaard naast ‘de gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde accountant’ de volgende hoedanigheid in een clausule op:

In aanvulling op artikel 3.5 van de voorwaarden geldt als hoedanigheid: De gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde belastingadviseur voor zover gericht op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht); Juridisch advies indienen voor zover gericht op het Nederlandse recht.

Extendumclausule

Voor alle accountantskantoren die aangesloten zijn bij Extendum wordt standaard de volgende clausule opgenomen:

Het is verzekeraar bekend dat verzekerden aangesloten zijn bij Extendum. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout gemaakt in werkzaamheden die door Extendum BV in opdracht van verzekerde zijn verricht is verzekerd, ook als sprake is van een beroepsfout die is gemaakt buiten de verzekerde hoedanigheid.

Pensioenadvisering en/of bemiddeling in pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen

Steeds vaker wordt aan ons de vraag gesteld of pensioenadvisering onder de dekking valt van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor pensioenadvisering dient een vergunning te worden aangevraagd bij de AFM. Wij zijn van mening dat pensioenadvies onder de werkzaamheden van een accountant valt. Onze polis biedt daarom in beginsel gewoon dekking voor pensioenadvisering. Accountants die ook bemiddelen in pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen moeten beschikken over een AFM- vergunning voor bemiddeling en hebben dientengevolge een verzekeringsplicht. Deze activiteit kan bij ons gemakkelijk worden meeverzekerd. Wij lossen dit op door een clausule op te nemen die voldoet aan de eisen van de WFT. De accountant heeft in dit geval geen twee verschillende polissen nodig zoals gebruikelijk in de markt en zal er ook geen discussie bestaan omtrent de ‘grijze gebieden’ tussen advisering en bemiddeling over pensioenen die kunnen ontstaan bij een aanspraak.

Executeur en/of bewindvoerders

Het komt voor dat accountants worden aangesteld als executeur of bewindvoerder. Markel biedt hier standaarddekking voor. Wij nemen hiervoor geen aanvullende uitsluitingen op.

Waarneming

Waarneming is bij ons standaard in de voorwaarden geregeld. Tevens bieden wij binnen onze voorwaarden ook dekking voor de accountant, die bij ons verzekerd is en als waarnemer aan de slag gaat bij een andere accountant.

Inloop en uitloop

Schade waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Wij bieden echter standaard (en kosteloos) een inloopdekking aan indien er elders een soortgelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gelopen hetgeen bij accountants altijd het geval zou moeten zijn vanwege hun verzekeringsplicht. In onze accountantsvoorwaarden is tevens een uitloopdekking opgenomen, conform de regels van de NBA. Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en ons zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.

Namelding

Uitloop/namelding: Het door elkaar gebruikten van de termen namelding en uitloop is verwarrend en komt in de beroepsaansprakelijkheidsmarkt helaas wel voor. In beginsel is de nameldtermijn uitsluitend van toepassing op aanspraken ingesteld tijdens de looptijd en uitloop ziet op aanspraken ingesteld na de looptijd. Dit is uiteraard een belangrijk verschil en puntje van aandacht. Bij ons is de nameldtermijn 4 maanden. Een langere nameldtermijn kan gunstig zijn (denk aan het vergeten te melden van een aanspraak de eerste twee maanden na het eindigen van de polis, dan zou je geen dekking hebben, ook niet met uitloop).

Voormalige verzekerden

Als enige in de markt hebben wij een bijzondere dekking voor de voormalige verzekerden. Onder voormalige verzekerden wordt verstaan verzekerden die tijdens de verzekeringsperiode ophouden verbonden te zijn aan het bedrijf van verzekeringnemer, denk aan een werknemer die met pensioen gaat en stopt bij het accountantskantoor waar hij/zij in loondienst was. Indien hijzelf persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld heeft hij bij de meeste verzekeraars in beginsel geen dekking, hij is tenslotte geen verzekerde meer en van uitloop is nog geen sprake want de polis van het accountantskantoor loopt nog. Wij bieden echter wel dekking en verzekeren deze voormalige verzekerden voor fouten gemaakt voor het moment dat hij/zij ophoudt verbonden te zijn aan het accountantskantoor.

Dekkingsgebied

Tegenwoordig zijn accountants steeds meer internationaal georiënteerd. Accountants die internationaal werkzaam zijn, zijn ook bij Markel aan het goede adres. Ons dekkingsgebied is standaard ruimer dan de eisen die worden gesteld door de NBA. Wij bieden standaard werelddekking (ex USA/Canada) en hebben de mogelijkheid om USA/Canada mee te verzekeren. Zelfs voor sommige accountantskantoren die in Nederland zijn gevestigd en onderdeel zijn van een internationaal accountant netwerk kan Markel een passende oplossing bieden. Daarnaast hebben wij in beginsel mogelijkheden om de hoedanigheid uit te breiden naar internationaal werkend accountant.

Clausule eigen risico bij schikken

Sinds kort heeft Markel iets nieuws ten opzichte van de markt. De clausule eigen risico bij schikken welke wij standaard opnemen bij de accountant: in het geval een schade wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van tweemaal het van toepassing zijnde eigen risico dan wordt het eigen risico verminderd. Als eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de schikking. Onder schikking wordt verstaan het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde tot betaling van een schadevergoeding die lager is dan de (uiteindelijk) door de derde gevorderde schade.

Deze clausule werkt bijvoorbeeld als volgt: Een accountant heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel met een eigen risico van € 2.000. De accountant verzorgt voor een cliënt de administratie en de BTW aangifte. Door een boekingsfout van de accountant wordt een deel van de omzet niet in de BTW aangifte meegenomen. De cliënt ontvangt een navorderingsaanslag ad € 10.000 en een boete van € 2.500, waarvoor hij de accountant aansprakelijk stelt. Markel voert namens de accountant verweer. Het bedrag van de navorderingsaanslag zou zonder de boekingsfout ook verschuldigd zijn geweest en vormt geen schade waarvoor de accountant aansprakelijk is. De zaak wordt geschikt voor de boete ad € 2.500. Op grond van de clausule eigen risico wordt de schade als volgt financieel afgewikkeld. De schade is geschikt voor maximaal tweemaal het van toepassing zijnde eigen risico. Immers, tweemaal het eigen risico is € 4.000 en er is geschikt voor € 2.500. Als eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de schikking, in dit geval € 1.250 in plaats van € 2.000. De accountant en Markel dragen dus beiden voor de helft bij in de schikking.

Clausule 4e tranche

In aanvulling op artikel 5.2 van de voorwaarden vergoeden wij standaard de kosten van verweer die met voorafgaande toestemming van Markel zijn gemaakt in verband met een administratief onderzoek door een publiek orgaan in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze kosten worden uiteraard slechts vergoed voor zover Markel als verzekeraar belang heeft bij het maken van deze kosten in het kader van de vaststelling van de civiele aansprakelijkheid van de accountant.

Deze clausule werkt bijvoorbeeld als volgt: Een accountant verzorgt een IB aangifte voor een cliënt. De Belastingdienst stelt een administratiefrechtelijk onderzoek in, omdat zij vermoedt dat onterecht gebruik is gemaakt van een aftrekpost. Op grond van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zou, indien er sprake is van medeplegen door de accountant, niet alleen aan de belastingplichtige, maar ook aan de accountant een bestuurlijke boete kunnen worden opgelegd. Onder een traditionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het voeren van verweer in verband met dit onderzoek niet verzekerd, omdat de boete geen door derden geleden schade is, maar eigen schade van de accountant. Doordat wij standaard de ’4e tranche clausule’ opnemen zijn deze kosten wel verzekerd uiteraard indien Markel een belang heeft bij het maken van de kosten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de resultaten van het onderzoek gebruikt (kunnen) worden voor het instellen van een civiele claim tegen de accountant.

Cyber

Steeds vaker krijgen wij de vraag of cyber ook bij ons is uitgesloten op de polis. Geen zorgen! Indien er sprake is van een beroepsfout, is een aanspraak van derden verband houdende met cyber uiteraard verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Overige punten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben in onze voorwaarden voor de accountant een uitgebreide definitie van verzekerden opgenomen en wij bieden standaard dekking voor fouten gemaakt door hulppersonen. Wij bieden in onze voorwaarden een ruime vergoeding van kosten. Bijvoorbeeld een arbitrageprocedure en/of in verband met alternatieve geschilbeslechting. Daarnaast worden de reconstructiekosten vergoed boven het verzekerde bedrag (met een maximum van het verzekerde bedrag) en zonder aftrek van het eigen risico. Reconstructiekosten zijn daarnaast verzekerd zonder sublimiet. Het kantoorrisico (AVB) en het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico kunnen gemakkelijk worden meeverzekerd op de polis.

Vangnet voor Verweer

De accountant van vandaag wordt geconfronteerd met aanspraken/geschillen die niet altijd gedekt zijn op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit komt omdat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uiteraard alleen civiele aanspraken verzekert. Daarnaast kent elke beroepsaansprakelijkheidsverzekering nu eenmaal uitsluitingen. Onder deze uitsluitingen valt bijvoorbeeld tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke bijstand zonder civiel belang of een situatie waarin een bestuursrechtelijke sanctie (boete) wordt opgelegd en er verweer moet worden gevoerd. Markel heeft ook hiervoor een oplossing, een Vangnet voor Verweer. Deze verzekering is geen algemene rechtsbijstandsdekking maar een speciaal geschreven polis die naadloos aansluit bij de dekkingssythematiek van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De uitvoering van de juridische bijstand vindt plaats door de MKB unit van verzekeraar DAS.

OFFERTE
AANVRAGEN

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!