Clausules

Clausules Beroepsaansprakelijkheid

BA0002 Verzekerde hoedanigheid
In aanvulling op artikel 3.5 van de voorwaarden geldt als hoedanigheid:

  • De gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde belastingadviseur voor zover gericht op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht);
  • Juridisch advies indien en voor zover gericht op het Nederlands recht.

BA0156 Kosten van verweer – 4e tranche
In aanvulling op artikel 5.2 van de voorwaarden vergoedt verzekeraar de kosten van verweer die met voorafgaande toestemming van verzekeraar zijn gemaakt in verband met een administratief onderzoek door een publiek orgaan in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze kosten worden vergoed voor zover verzekeraar belang heeft bij het maken van deze kosten.

BA0169 Clausule eigen risico
In het geval een schade wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van tweemaal het van toepassing zijnde eigen risico dan wordt het eigen risico verminderd. Als eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de schikking. Onder schikking wordt verstaan het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde tot betaling van een schadevergoeding die lager is dan de (uiteindelijk) door de derde gevorderde schade.

BA0170 Extendum clausule
Het is verzekeraar bekend dat verzekerden aangesloten zijn bij  Extendum. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout gemaakt in werkzaamheden die door Extendum B.V. in opdracht van verzekerde zijn verricht is verzekerd, ook als sprake is van een beroepsfout die is gemaakt buiten de verzekerde hoedanigheid.

Clausules Bedrijfsaansprakelijkheid

AVB0001 Verzekerde hoedanigheid
Conform verzekerde hoedanigheid van clausuleblad beroepsaansprakelijkheid.

Clausules Vangnet voor Verweer

VVV0001 Verzekerde hoedanigheid
Conform de verzekerde hoedanigheid van het clausuleblad beroepsaansprakelijkheid en de werkzaamheden die binnen het kader van een klantgerichte taakopvatting redelijkerwijs aansluiten bij of verband houden met die werkzaamheden.

OFFERTE
AANVRAGEN

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!