HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Scholing tijdens verzuim – wat zijn de rechten?

In het kader van re-integratie tijdens verzuim zijn werkgevers verplicht hun medewerkers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de functie of arbeidscontract. Ook voor functies  buiten de eigen organisatie worden regelmatig scholingsvoorstellen gedaan aan werkgevers.

Werknemers hebben tijdens verzuim en re-integratie géén scholingsplicht, maar zijn verplicht mee te werken aan hun re-integratie. Daarnaast zijn zij gehouden aan goed werknemerschap. Het is overigens niet zo dat de werkgever ook automatisch degene is die de scholingskosten moet betalen. Dit hangt af van de gemaakte afspraken in CAO of arbeidscontract.

Over een korte cursus om een passende interne functie te kunnen vervullen zal waarschijnlijk weinig reuring ontstaan. Anders wordt het als de scholing langer duurt en de kosten hoger zijn. Dan is het verstandig om voordat de scholing begint:

  • eerst een studieovereenkomst te laten tekenen waarin een terugbetalingsregeling is opgenomen indien de medewerker elders een functie aanvaardt

en / of

  • een toestemmingsverklaring te laten tekenen waarin is vastgelegd dat de scholing in mindering mag worden gebracht op de transitievergoeding.

Weigert de medewerker deze te ondertekenen dan kunt u overgaan tot het manen om mee te werken aan de re-integratie en uiteindelijk tot het opleggen van een loonsanctie. Het Hof heeft recent een werkgever in het gelijk gesteld die een loonsanctie had opgelegd nadat de medewerker weigerde de scholingsovereenkomst te ondertekenen.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken