HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

26-11-2018 | Aangepast formulier risicoanalyse cliëntenonderzoek en cliëntenprofiel

In het formulier zijn de volgende aanpassingen verricht:

 • Er is een inhoudsopgave toegevoegd;
 • Het formulier is anders ingericht en start met de vragen inzake het risicoprofiel;
 • Toevoeging toelichting politiek prominent persoon (PEP);
 • Toevoeging risicofactoren verscherpt cliëntonderzoek;
 • Uitvoering verscherpt cliëntonderzoek;
 • Ondertekening eindverantwoordelijk accountant.

26-11-2018 | Jaarlijkse vragenlijst Wwft per opdracht

Met bijgaande vragenlijst kan jaarlijks per opdracht worden vastgelegd in hoeverre is voldaan aan de Wwft-vereisten. Onder de tweede tab is de lijst met voorbeelden van subjectieve indicatoren uitgewerkt. Het wordt aangeraden om deze lijst in te vullen indien er risico’s worden onderkend ten aanzien van de opdracht.

26-11-2018 | Jaarlijkse evaluatie stelsel van kwaliteitsbeheersing

In het document “U01 Jaarlijkse evaluatie stelsel van kwaliteitsbeheersing accountantseenheid” kan de kwaliteitsmanager zijn of haar evaluatie conform artikel 22 van de NVKS vastleggen.

In het document (U01 Jaarlijkse evaluatie kleine accountantseenheid) kunt u uw evaluatie conform artikel 27, lid 2.b vastleggen. Voorts kan hierin de bespreking met de accountant van buiten de accountantseenheid worden vastgelegd.

20-11-2018 | Update vragenlijst onafhankelijkheid VIO

Aanpassingen:

 • Verwijzingen inzake vermelding verboden situaties, specifieke maatregelen en maatregelen;
 • Detaillering artikelverwijzingen;
 • Toevoegen voorbeelden van mogelijke maatregelen.

20-11-2018 | Aangepaste teksten voorbeeldbrieven

Op 10 september 2018 heeft de NBA een aantal nieuwe voorbeeldbrieven geplaatst voor samenstelopdrachten, beoordelingsopdrachten, controleopdrachten en overige assurance opdrachten. Deze brieven worden door de NBA op termijn ook verwerkt in de verklaringengenerator en de word-versies.

20-11-2018 | Nieuwe voorbeeldrapporten assurance NBA

Op 1 november 2018 heeft de NBA aangepaste modellen voor assurance-rapporten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie gepubliceerd. Het gaat hierbij om rapportages bij assurance-opdrachten met een redelijke mate van zekerheid en beperkte mate van zekerheid. Beide rapportages zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

Wijzigingen
In deze modellen staat het oordeel respectievelijk de conclusie aan het begin. Dit is in lijn met andere accountantsrapportages /-verklaringen. Het nieuwe format wordt door de NBA geleidelijk ook bij meer assurance-rapporten toegepast en ook in de Verklaringengenerator en in HRA deel 3 doorgevoerd.

19-11-2018 | Aanpassingen NVKS

Per 6 november 2018 is de NVKS gewijzigd. Deze wijzigingen in de NVKS zijn ingegaan op 16 november 2018. De wijzigingen zijn als volgt:

 • Het begrip “gelijkwaardige opdracht” is ingevoegd ter verduidelijking van de regeling. Een gelijkwaardige opdracht is een opdracht die, als hij door een accountant zou worden uitgevoerd, zou gelden als een assurance- of aan assurance verwante opdracht. De definities van “eindverantwoordelijke professional” en “NVKS-opdracht” zijn hier op aangepast;
 • Aan artikel 4 is een achtste lid toegevoegd, waarin is de kwaliteitsbepaler verantwoordelijk wordt gesteld voor het binnen een redelijke termijn aanpassen van het kwaliteitssysteem indien de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie, bedoeld in artikel 22, of een wijziging van omstandigheden hiertoe aanleiding geven;
 • In artikel 27, eerste lid, is een fout hersteld. Er werd ten onrechte gemeld dat de artikelen 7 een 8 deel uit zouden maken van paragraaf 4 en 5. Op zich had deze fout geen gevolgen voor de toepassing, maar dit zorgde wel voor verwarring;
 • Er is een nieuw artikel 27a toegevoegd. In dit artikel is een hardheidsclausule opgenomen. Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat de kwaliteitsbeheersing niet meer voldoet aan de NVKS. Op dat moment moet een eindverantwoordelijke accountant de lopende NVKS-opdracht beëindigen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij het noodzakelijk is dat dat opdracht kan worden gecontinueerd. In dat geval neemt de eindverantwoordelijke accountant contact op met de NBA om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit nieuwe artikel geldt ook voor kleine accountantseenheden.

Per 19 november 2018 zijn geplaatst:

 • NVKS Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen;
 • Handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord;
 • Nadere voorschriften tot wijziging NVKS met toelichting van 6-11-2018.

9-11-2018 | Nieuwe leidraad BFT betreffende naleving Wwft

Op 24 oktober 2018 is door het Bureau Financieel Toezicht een specifieke leidraad uitgebracht voor accountants, belastingadviseurs administratiekantoren en overige instellingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de specifieke leidraad van 2014 betreffen:

 • het onderdeel terrorismefinanciering is uitgebreid (paragraaf 3.5);
 • een nieuwe paragraaf over het cliëntenonderzoek, in het bijzonder over het identificeren van de UBO (hoofdstuk 4);
 • wijzigingen ten aanzien van vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek (respectievelijk paragraaf 4.6 en 4.7);
 • risicobeleid en risicomanagement (paragraaf 4.8);
 • compliance- en auditfunctie (hoofdstuk 5);
 •  sanctiewet (hoofdstuk 6);
 • actualisering voorbeelden ongebruikelijke transacties (hoofdstuk 7).

Ook de voorbeelden bij de subjectieve indicator zijn aangepast (bijlage 1).

Verder is het stappenplan is geactualiseerd. Dit bestaat nu uit een algemeen stappenplan en een stappenplan risicobeleid (bijlage 2).

19-11-2018 | Aanvulling voorbeeldrapporten NBA

Een aantal voorbeeldrapporten over 2017 van de NBA zijn aanvullend geplaatst.

05-11-2018 | Aangepaste tekst klachtenregeling

De oorspronkelijke tekst is aangevuld met de formele klachtregeling volgens de website van de NBA. Het klachtenformulier is eveneens conform deze regeling aangepast.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken