HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NVKS is aangepast

Vorige week heeft de NBA de gewijzigde tekst van de NVKS vrijgegeven. De ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ geeft aan hoe een accountantseenheid het kwaliteitssysteem moet inrichten.

Vrijwel alle kantoren hebben de NVKS inmiddels geïmplementeerd. De COVID-19 situatie gaf aanleiding de NVKS aan te passen. De aanpassing was noodzakelijk omdat onderstaande besluiten met elkaar botsen:

  • Het ministerie van SZW heeft bepaald dat bij een aanvraag tot afrekening van de NOW 1.0 regeling een derdenverklaring afgegeven kan worden door professionals die geen accountant zijn.
  • De NBA had vastgesteld dat de opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden bij een derdenverklaring (voor NOW 1.0) aangemerkt moet worden als een opdracht die kwalificeert als een COS 4400N opdracht.

Om het toch voor andere professionals (lees: belastingadviseurs) – werkzaam binnen een accountantseenheid – mogelijk te maken om een derdenverklaring te ondertekenen heeft de NBA de NVKS aangepast. Dit is gebeurd door introductie van de term “andere eindverantwoordelijke professional”.

Een belastingadviseur voldoet aan deze kwalificatie als voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • heeft met goed gevolg een universitaire opleiding afgerond of andere opleiding van gelijkwaardig niveau;
  • heeft voldoende kennis en ervaring van het vakgebied en de regelgeving.

Als u en uw kantoor ervoor kiezen een derdenverklaring NOW 1.0 te laten ondertekenen door een andere eindverantwoordelijke professional, dan wijzen wij u op het volgende:

  • Houd rekening met de vaktechnische en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Is voor deze andere eindverantwoordelijke professional geen eigen tuchtrecht van toepassing óf bent u als accountant betrokken geweest bij de opdrachtuitvoering dan bent u als accountant (mede) tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor deze opdracht!

Pas zonodig uw kwaliteitssysteem aan, zodat deze opdrachtuitvoering niet in conflict komt met uw kwaliteitssysteem.

Kennisbank Extendum

Wij zullen de aanpassing van de NVKS verwerken in de volgende versie van het handboek dat wij in onze Kennisbank ter beschikking stellen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken