HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona­­maatregelen

1. Invloed overige subsidie op de berekening van de omzetdaling.

In de NOW regeling is bepaald dat overige ontvangen subsidie, zoals subsidie ontvangen in het kader de TOGS of de TVL (tegemoetkoming Vaste Lasten), meetelt bij de bepaling van de omzet.

Dit betekent dat bij de berekening van de omzetdaling in de driemaandsperiode (mrt-mei, april-juni of mei-juli) rekening gehouden dient te worden met de (te) ontvangen subsidie die aan die periode moet worden toegerekend.
Op deze regeling is één uitzondering bekend gemaakt: de in de periode ontvangen NOW subsidie telt NIET mee bij de bepaling van de omzet, dus heeft geen invloed op de berekening van de hoogte van de omzetdaling.

2. Uitstel van betaling voor belastingschulden

Veel ondernemers en ondernemingen hebben al uitstel van betaling aangevraagd voor belastingschulden. Wanneer vervolgens voor een langere periode dan drie maanden een verlenging van dit uitstel van betaling wordt gevraagd dan moet bij deze aanvraag een verklaring van een derde-deskundige meegestuurd worden.

Een accountant kan een dergelijke derden-verklaring ook verstrekken. Let op: het is GEEN assurance-verklaring. Het valt naar onze mening in de categorie Overige Opdrachten.

Het blijkt dat de NBA een dergelijke deskundigen verklaring ziet als een door de accountant opgestelde brief. En dat de accountant bij het opstellen van deze brief zich laat leiden door de VGBA. Dat wil zeggen: de accountant  verricht de werkzaamheden vakbekwaam en zorgvuldig, documenteert zijn werkzaamheden en de antwoorden op de door hem gestelde vragen en houdt rekening met zijn kennis van de klant. Maar hij hoeft niet de vereisten van een assurance opdracht te volgen. Uit de vastleggingen moet blijken dat de accountant voldoende informatie heeft om een uitspraak te doen over de twee kernpunten van de derden-verklaring. Te weten:

  1. De betalingsproblemen zijn voornamelijk een gevolg van de coronacrisis EN
  2. De door of namens de ondernemer/onderneming opgestelde liquiditeitsprognose LIJKT plausibel.

De door de Belastingdienst in samenwerking met de NBA opgestelde tekst van de derden-verklaring is opgenomen in onze kennisbank.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken