HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De impact van de Wet Toekomst Pensioenen

De Tweede Kamer is akkoord met de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) en de Eerste Kamer zal hier binnenkort over gaan stemmen. De Wtp is een herziening van ons pensioenstelsel en komt voort uit een uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019. De Wtp is met name geschreven voor de pensioenfondsen echter raakt deze wet ook de pensioenregelingen die “vrijwillig” zijn verzekerd door een werkgever bij een Premie Pensioen Instelling of pensioenverzekeraar. In dit artikel zullen we met name stilstaan bij de wijzigingen in de eigen “vrijwillige” pensioenregeling. Per slot van rekening heeft de werkgever wel invloed op de verdere invulling van deze pensioenregeling.

Wat is de achterliggende gedachte van de Wet Toekomst Pensioenen?

Het doel van de Wtp is om het pensioenstelsel toekomstbestendiger, persoonlijker, transparanter en eerlijker te maken. Er moet meer perspectief zijn voor de deelnemers dat de pensioenen geïndexeerd zullen worden. De deelnemer krijgt zelf meer verantwoordelijkheid over de te verwachten pensioenuitkeringen.

Tijdspad

Het is de bedoeling dat de Wtp in werking zal treden op 1 juli 2023 met een overgangsperiode tot 1 januari 2027. Een mogelijk uitstel richting startdatum 1 januari 2024 achten wij niet onmogelijk.

Heeft de werkgever een “vrijwillige” pensioenregeling afgesloten dan is het advies om niet te lang te wachten met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Begin op tijd met de inventarisatie om de verplichte wijzigingen zorgvuldig te overwegen en om op het juiste moment de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Aandachtspunten bij de Wet Toekomst Pensioenen op de “vrijwillige” pensioenregelingen:

1. Salaris diensttijdregeling
Er zijn twee soorten salaris diensttijdregelingen. Een eindloon- en een middelloonregeling;
Eindloonregeling: een salarisverhoging werkt niet alleen door over de toekomstige dienstjaren, maar werkt ook door over de al opgebouwde pensioenaanspraken vanaf opname in deze pensioenregeling.
Middelloonregeling: een salarisverhoging werkt alleen door over de toekomstige dienstjaren. Al opgebouwde pensioenaanspraken blijven ongewijzigd.

2. Beschikbare premieregeling
Er zijn formeel drie soorten premieovereenkomsten waarbij de beleggingsovereenkomst het meest gangbare is. In deze pensioenregeling legt de werkgever een premie in voor de deelnemer. De hoogte van het te bereiken ouderdomspensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij kunnen we denken aan: hoogte van de premie-inleg, behaald rendement op deze premie, rekenrente en de levensverwachting op de pensioeningangsdatum.

3. Vaste of stijgende beschikbare premieregeling
Bij de beschikbare premieregeling zien we meestal een leeftijdsafhankelijke premie. Des te ouder de deelnemer wordt, des te meer premie er ingelegd wordt door de werkgever. Per leeftijdscategorie van vijf jaar stijgt het premiepercentage. Het komt ook voor dat er sprake is van een leeftijdsonafhankelijke premie. Dan geldt voor alle werknemers hetzelfde premie percentage.

4. Partnerpensioen voor pensioendatum

  • In veel salaris diensttijdregelingen zie je een partnerpensioen op opbouwbasis. Dit betekent dat er een partnerpensioen toegezegd blijft, op het moment dat de deelnemer uit dienst gaat. Bij een beschikbare premieregeling is er altijd sprake van een partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat het partnerpensioen komt te vervallen op het moment dat de deelnemer uit dienst gaat.
  • In de huidige rekensystematiek is de hoogte van het partnerpensioen onder andere afhankelijk van het aantal te bereiken dienstjaren van de deelnemer (datum in dienst tot de pensioeningangsdatum).

Wat zijn de wijzigingen als het gaat om de Wtp?

  • Pensioentoezegging op basis van salaris diensttijdregeling is niet langer toegestaan. Iedere pensioentoezegging zal gebaseerd zijn op een “premie-overeenkomst”
  • Vanaf 1 januari 2027 geldt voor nieuwe deelnemers géén leeftijdsafhankelijke premie meer
  • Partnerpensioen altijd op risicobasis
  • Hoogte partnerpensioen is een percentage van het salaris

Waar moet de werkgever onder andere over nadenken?

  • Wat gaan de beschikbare premiepercentages worden voor de werknemers?
  • Zijn er gevolgen inzake gelijke behandeling als dezelfde leeftijdscategorie een andere toezegging heeft?
  • Moeten werknemers wel of niet gecompenseerd gaan worden?
  • Wat gaat het percentage worden voor het partnerpensioen?

Arbeidsvoorwaarden en voorlichting aan de werknemers

Een pensioenregeling is een secundaire arbeidsvoorwaarde. De werkgever kan de pensioenregeling niet eenzijdig wijzigen. Hiervoor is een akkoord nodig van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en/of van de individuele werknemer zelf. Het is daarom van groot belang om de gehele transitie zorgvuldig vorm te geven en alle betrokken partijen van begin af aan mee te nemen in deze transitie.

Hierbij is het van groot belang de accountant / fiscalist of arbeidsrecht specialist bij te schakelen.

Samenvattend

De Wtp heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen in Nederland gewijzigd moeten worden. De impact voor een werkgever en werknemer is substantieel. Het is van belang dat de pensioenadviseur met de werkgever goede afspraken maakt en daar waar nodig is de accountant / fiscalist / arbeidsrechtspecialist mee laat kijken.

Ons advies is dan ook: begin op tijd zodra de Wtp is aangenomen om niet onder tijdsdruk te komen staan en doe het vooral samen!

Heeft u advies nodig of wilt u een pensioenadviseur spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

N.A.G. (Noach) van Beusekom MPLA/CFP®
pensioenadviseur

06 21 11 81 53
n.vanbeusekom@extendum.nl

Expertise: DGA- en collectieve pensioenoplossingen

Voor accountantskantoren en MKB-ondernemers creëer ik helderheid in de complexe wereld van DGA- en collectieve pensioenregelingen.

 

R. (Ron) Mulder MPLA
pensioenadviseur

088 55 123 00
pensioen@extendum.nl

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken