HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Beschikking TOZO is afgewezen

Situatie

Een restauranteigenaar heeft de tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (TOZO) aangevraagd, vanwege de sluiting van zijn restaurant gedurende de corona crisis. Hij heeft het voorschot ontvangen.

Op 3 juli jl. ontvangt hij een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven dat het subsidiebesluit wordt ingetrokken en het betaalde voorschot terugbetaald dient te worden. Als reden wordt aangegeven dat hij meer inkomen had dan de aangegeven norm, in zijn geval € 1050. Hij begrijpt dit niet want hij had nauwelijks omzet in de maanden maart, april en mei. De vaste lasten zijn ook nauwelijks gecompenseerd door de TOGS subsidie. Ook de NOW subsidie betreft maar een beperkt deel van de loonkosten.

Vraag: Wat kunt u hiertegen doen?

Antwoord: Uit de brief van de gemeente wordt meestal wel een reden aangegeven  maar enige onderbouwing ontbreekt vaak. Het kan daarom lastig zijn om te toetsen van welke gegevens de gemeente uitgaat. Het betreft een formeel besluit waartegen binnen 6 weken bezwaar aangetekend kan worden. Het is verstandig om, wanneer de ondernemer van mening is dat er ten onrechte wordt overgegaan tot intrekking van het besluit, bezwaar aan te tekenen. Hierbij is het verstandig alsnog gegevens te overleggen waaruit het tegendeel blijkt. De uitkering van de TOGS (eenmalige gift van € 4000) of de NOW uitkering tellen niet mee voor het inkomensbegrip. Als inkomen wordt wel meegerekend: de netto winst uit onderneming, eventueel loon maar ook partner of kinderalimentatie, uitkeringen etc.

Wat tot inkomen behoort, is op de website ‘krijgiktozo’ weergegeven.
En u kunt gebruik maken van dit modelbezwaarschrift.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken