HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aanvraag vaststelling NOW 1.0

Vanaf 7 oktober kunnen de aanvragen tot vaststelling van de NOW 1.0 subsidie worden ingediend. Om die aanvraag te kunnen indienen moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan. Deze zijn afhankelijk van enkele variabelen:

 1. De hoogte van het ontvangen voorschot en het definitief te ontvangen bedrag.
 2. Het feit of de aanvrager wel of niet valt onder de controleplicht voor de jaarrekening.
 3. Of er gebruik is gemaakt van de concernregeling.

Hulpmiddelen bij definitieve vaststelling NOW

Deze week zijn de eerste hulpmiddelen voor accountants bekend gemaakt.

Het ministerie van SZW heeft een accountantsprotocol vastgesteld en door de NBA zijn standaarden opgesteld. Het accountantsprotocol is van kracht en beide standaarden liggen nu voor ter consultatie bij de leden van de NBA.

Hoofdlijnen voor afrekening NOW 1.0:

 1. Er is geen verklaring nodig als:
  1. het voorschot lager is dan € 20.000 of;
  2. de aanvraag lager is dan € 25.000.
 2. Er is een derdenverklaring noodzakelijk als:
  1. het voorschot € 20.000 of hoger is maar lager dan € 100.000 of;
  2. wanneer de aanvraag € 25.000 of hoger is maar lager dan € 125.000.
 3. De betrokkenheid van een accountant is noodzakelijk bij alle afrekeningen die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  1. het voorschot is minimaal € 100.000;
  2. het bedrag van de afrekening van de NOW subsidie is minimaal € 125.000;
  3. het is een aanvraag ingediend voor een werkmaatschappij op basis van artikel 6a van de regeling, de zogenaamde concernregeling.

Voorbeeld 1. Derdenverklaring
Voorschot € 80.000
Aanvraag € 115.000

Voorbeeld 2. Verklaring van een accountant
Voorschot € 95.000
Aanvraag € 130.000

Voorbeeld 3. Verklaring van een accountant
Voorschot € 105.000
Aanvraag € 95.000

Voorbeeld 4. Geen verklaring
Voorschot € 19.000
Aanvraag € 24.000

Voorbeeld 5. Derdenverklaring
Voorschot € 19.000
Aanvraag € 26.000

Aanvraag NOW-regeling

Gebleken is dat 140.000 bedrijven een beroep hebben gedaan op de NOW 1.0 regeling. Daarbij is een totaalbedrag van € 7,8 miljard aangevraagd. Voor 90% van de aanvragen hoeft geen verplichte accountantsverklaring te worden overlegd. Wel moet worden vastgesteld dat € 4,8 miljard (=60% van het aangevraagde bedrag) betrekking heeft op 10% van de aanvragen.

Wij gaan ervan uit dat de MKB-accountant door zijn cliënten gevraagd zal worden te ondersteunen bij het opstellen van de afrekening NOW 1.0, ongeacht welke verklaring van toepassing is.

Het accountantsprotocol en de NBA-standaarden zullen wij voor u vertalen in praktische werkprogramma’s zodat u in staat bent uw cliënt op een efficiënte wijze bij te staan.

Er is reeds aangekondigd dat het formulier voor de derdenverklaring binnenkort wordt vastgesteld en gepubliceerd. Zodra dit bekend is, zullen wij ook daarvoor praktische werkprogramma’s opstellen.

Verschillende verklaringen

Er zijn verschillende soorten verklaringen waarvoor uw cliënt een beroep op u kan doen en waarbij een accountant betrokken kan zijn:

 1. Geen verklaring noodzakelijk
 2. Derdenverklaring
 3. Verklaring gebaseerd op Standaard 4415N
 4. Verklaring gebaseerd op Standaard 3900N
1. Geen verklaring noodzakelijk

Bij 90% van de aanvragen zal geen accountantsproduct (in de vorm van een verklaring) gevraagd worden. Toch zullen veel accountants dan toch betrokken zijn bij de aanvraag van de NOW-afrekening van hun cliënten.

Het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat het formulier, dat moet worden ingevuld voor de aanvraag, voor 7 oktober 2020 beschikbaar zal zijn. Er is een simulatietool beschikbaar om u voor te bereiden op de definitieve aanvraag. Wij raden u aan alvast te beginnen met het verzamelen van die gegevens.

Houd er rekening mee dat u in deze situatie uw cliënt ondersteunt bij het verzorgen van de aanvraag. Het ligt dus voor de hand dat u met de cliënt overeenstemming heeft over het uitvoeren van deze werkzaamheden en dat u duidelijk de verantwoordelijkheid van u en uw cliënt heeft vastgelegd.

2. Derdenverklaring noodzakelijk

Bij een deel van de aanvragen moet een derdenverklaring worden meegezonden. Voor het opstellen van deze verklaring is geen standaard opgesteld. Het ministerie heeft wel aangekondigd dat binnen enkele weken het format van de derdenverklaring bekend wordt gemaakt. Dan wordt ook bekend welke werkzaamheden de derde geacht wordt uit te voeren. Ook hier kunt u gebruik maken van de simulatietool en raden wij u aan alvast te beginnen met het verzamelen van die gegevens.

Houd er rekening mee dat u een opdracht uitvoert die in de regelgeving wordt aangeduid als een “overige opdracht”. Hiervoor heeft u in uw stelsel van kwaliteitsbeheersing voorwaarden geformuleerd. Zorg ervoor dat de opdracht op deze wijze wordt uitgevoerd.

Zodra de eisen die worden gesteld aan een derdenverklaring bekend zijn gemaakt zullen wij hiervoor praktische en efficiënte werkprogramma’s publiceren op onze Kennisbank.

Simulatietool afrekening NOW 1.0

Er is een tool beschikbaar om in te kunnen schatten wat de definitieve vaststelling NOW gaat worden. Deze simulatietool vindt u hier.

Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 1. Toegepaste omzetdaling bij het voorschot;
 2. Werkelijke omzetdaling;
 3. Loonsom januari;
 4. Loonsommen maart, april en mei;
 5. Loonsom ontslagen medewerkers;
 6. Is er gebruik gemaakt van de concernregeling?

Bij de werkzaamheden voor bovengenoemde verklaring geldt dat geen standaard door de beroepsorganisatie is vastgesteld. Dat betekent dat u moet vaststellen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de 5 fundamentele beginselen – genoemd in de VGBA – bedreigd worden.

Toetsing

Het ministerie heeft aangekondigd dat aanvragen met een eigen verklaring of met een derdenverklaring gecontroleerd worden door het UWV. Dit zal op basis van steekproeven gebeuren.

3. en 4. NBA vastgestelde standaard 4415N en 3900N

Onderstaande tabel, ontleend aan het accountantsprotocol, geeft aan welke opdrachten moeten worden uitgevoerd op basis van een door de NBA vastgestelde standaard.

Tabel voor aanvragen NOW 1.0

Tabel voor aanvragen NOW 1.0 op grond van artikel 6

Hieruit is duidelijk dat voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 altijd een accountantsverklaring nodig is als:

 1. Het voorschot groter of gelijk is aan € 100.000.
 2. De aanvraag groter of gelijk is aan € 125.000.
 3. De aanvraag wordt ingediend met een beroep op artikel 6a van de regeling.

Zodra de standaarden zijn vastgesteld zullen wij u informeren over praktisch en efficiënt uit te voeren werkprogramma’s.

Heeft u vragen over de NOW-afrekening dan kunt u uiteraard onze accountants raadplegen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken