HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Verlaagd btw-tarief bij woningen

Voor een aantal specifieke prestaties geldt het verlaagde tarief voor de omzetbelasting. Momenteel bedraagt het verlaagde tarief 6% in plaats van het reguliere tarief van 21%. De toepassing van het verlaagde tarief is in een besluit van de staatssecretaris van financiën nader uitgewerkt. Onlangs is dit besluit gewijzigd.

Het verlaagde tarief geldt onder meer voor een aantal prestaties met betrekking tot woningen, zoals schilderen, stukadoren en het aanbrengen van isolerende maatregelen. Voor de ondernemers die de diensten en/of leveringen aan de eigenaren van de woning verrichten, is het belangrijk dat het juiste btw-tarief wordt toegepast.

Het begrip woning

Woningen zijn onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Het mogen gebruiken voor permanente bewoning is derhalve bepalend. Tijdelijke leegstand leidt er niet toe dat geen sprake meer is van een woning. Het maakt niet uit of de onroerende zaak eigendom is van de bewoner of dat hij de onroerende zaak huurt of dat het pand in appartementsrechten is gesplitst. Ook woonboten (met ligplaats en aanlegsteiger) en woonwagens worden als woning aangemerkt, indien deze slechts bestemd zijn om duurzaam op één plek te worden gebruikt en tevens zijn aangesloten op verschillende (nuts)voorzieningen.

Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen vallen, evenals de bij de woning behorende tuin, onder het begrip woning als deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als woningen (zoals parkeergarages onder een flatgebouw) worden ook tot de woning gerekend.

Langer dan 2 jaar gelden in gebruik genomen

Een voorwaarde met betrekking tot de woning is dat deze minimaal 2 jaar geleden voor het eerst in gebruik moet zijn genomen. De ondernemer die de werkzaamheden verricht, dient te onderzoeken of het verlaagde tarief kan worden toegepast.

Gecombineerde woon-/werkpanden

Panden die gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk als bedrijfspand worden gebruikt, mogen voor de toepassing van het verlaagde tarief geheel als woning worden aangemerkt. Wel geldt als aanvullende voorwaarde dat het pand voor meer dan 50% in gebruik is voor particuliere bewoning. In geval het pand voor minder dan 50% voor bewoning wordt gebruikt, kan het verlaagde tarief worden toegepast op het deel dat gebruikt wordt voor particuliere bewoning.

Het schilderen en stukadoren van woningen

Het verlaagde tarief is van toepassing op schilderen of stukadoren van woningen. Dit ziet op het eigenlijke schilderwerk en stukadoren en de voorbereidende werkzaamheden maar ook op de aangebrachte materialen. Bij het schilderen is het aanbrengen van een verf- of schildersysteem van belang. Hierdoor is het lage tarief niet van toepassing op het aanbrengen van foliën of het plaatsen van glas.

Het lage tarief kan worden toegepast op de voor de hand liggende schilderwerkzaamheden van bijvoorbeeld kozijnen en ramen. Onder omstandigheden kunnen ook het schuren en lakken van parketvloeren en het aanbrengen van giet- en coatingvloeren onder het verlaagde tarief vallen.

Omdat het aanbrengen van behang nauw samenhangt met stukadoren is ook hierop het verlaagde tarief van toepassing. Echter, op de levering van behang zelf is het verlaagde tarief niet van toepassing.

Het aanbrengen van isolatiemateriaal

Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal gericht op energiebesparing is het lage tarief van toepassing. Dit ziet slechts op de arbeidscomponent van het aanbrengen. Eventuele noodzakelijke sloop- en andere voorbereidende werkzaamheden vallen erbuiten. Omdat het lage tarief alleen ziet op de arbeid, is met betrekking tot  de levering van het materiaal het normale tarief van 21% van toepassing.

Het isoleren moet zijn gericht op het energiezuiniger maken van de woning. Het aanbrengen dient plaats te vinden aan de woning en ziet op het isoleren van de bodem, fundering, kruipruimte, muren, vloeren en daken. Het aanbrengen van isolatiemateriaal gemaakt van polyurethaan (PIR/PUR) is toegevoegd als isolatiemateriaal. Riet is geen isolatiemateriaal. Ook het aanbrengen van isolerende gevelelementen en (isolatie)glas kwalificeren.

Voor ramen, kozijnen en deuren is opgemerkt dat deze een normaal onderdeel van de woning vormen en als zodanig geen isolatiemateriaal zijn. Het verlaagde tarief is aldus niet van toepassing op het vervangen van ramen, kozijnen en deuren. Ook niet als het vervangen ervan noodzakelijk is voor het aanbrengen van isolerend glas.

Bij renovatie van oude woningen worden soms de voor- en achtergevel alsmede het dak  vervangen voor complete geprefabriceerde gevelelementen waarin al kozijnen, ramen en deuren zijn aangebracht. Het lage tarief is niet van toepassing op de arbeid die ziet op het plaatsen van deze geprefabriceerde complete gevelelementen.

Bij het vervangen van delen van een woning, zoals een dak of een muur, kan sprake zijn van het aanbrengen van isolatiemateriaal. De werkzaamheden die hiermee verband houden mogen worden gesplitst van de overige werkzaamheden. Op het gedeelte dat ziet op het aanbrengen van isolatiemateriaal geldt dan het verlaagde tarief.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken