HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

27-08-2019 | AANPASSING CHECKLIST OPDRACHTAANVAARDING SAMENSTEL EN CHECKLIST OPDRACHTCONTINUERING SAMENSTEL

De volgende technische aanpassing is uitgevoerd:

Het is mogelijk gemaakt om achter de antwoorden een verwijzing naar dossierstukken in te vullen.

19-08-2019 | BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING EENMANSZAAK EN BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING VOF/MAATSCHAP

Naast de bestaande voorbeeldbrief ‘Bevestiging bij de jaarrekening uitgebreid (samenstellingsverklaring)’ voor de BV, zijn nu ook de volgende voorbeeldbrieven geplaatst:

– Bevestiging bij de jaarrekening uitgebreid (samenstellingsverklaring)’ voor de eenmanszaak;

– Bevestiging bij de jaarrekening uitgebreid (samenstellingsverklaring)’ voor de VOF en de maatschap.

Ten opzichte van de bevestigingsbrief voor de BV staan de volgende extra bevestigingen in de bevestigingsbrief voor de VOF en de maatschap:

– bevestiging van de instemming met de winstverdeling;

– bevestiging van de kapitalen van de vennoten/maten per begin en einde van het boekjaar.

16-08-2019 | NIEUWE HANDREIKING 1141 DATA-ANALYSES BIJ DE CONTROLE

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren (‘doing things differently’) tot herontwerp van de controle (‘doing different things’). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA Handreiking 1141 ontwikkeld. Deze handreiking gaat over de toepassing van data-analyse bij een controle binnen de context van de huidige Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en biedt de accountant voorbeelden en uitleg van een aantal begrippen met als doel de accountant te ondersteunen bij het effectief inzetten van data-analyse bij controles van verschillende omvang.

Een eerste conceptversie van de handreiking is medio 2018 aan de leden ter consultatie aangeboden. De verkregen input is verwerkt in de actuele versie. De aanpassingen waren met name van tekstuele aard. In deze eerste officiële versie ligt de nadruk op de toepassing van data-analyse: beginnen bij het begin, zodat de handreiking ook voor ‘beginners’ goed leesbaar is. Uit de consultatie kwam tevens de vraag naar boven om recente ontwikkelingen tijdig te melden. De NBA-handreiking is daarom opgezet als een ‘levend document’, wat inhoudt dat het document regelmatig geactualiseerd zal worden met recente ontwikkelingen en inzichten. Bij de verdere ontwikkeling van de handreiking zullen de respondenten van eerdere consultatieronde(s) betrokken worden.

16-08-2019 | VERNIEUWDE HANDREIKING 1117 SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE CONTROLE VAN VASTGOEDENTITEITEN

De NBA publiceert twee bijlagen bij de herziene Handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten: één voor woningcorporaties en één voor het mkb. Bij de publicatie van de handreiking waren deze bijlagen reeds aangekondigd.

In de eerste bijlage staan enkele specifieke aspecten voor woningcorporaties. Het gaat hierbij onder andere over de specifieke regels die gelden voor de waarderingssystematiek van woningcorporaties.

De tweede bijlage geeft aandachtspunten voor het mkb weer. Veel van de specifieke zaken die gelden bij de controle van vastgoed entiteiten zijn onafhankelijk van de omvang. Soms zijn er echter wel verschillen. Deze zaken worden aangeduid in de bijlage.

De bijlagen zijn opgesteld in overleg met specialisten uit de markt.

De handreiking biedt concrete handvatten waarmee een accountant casus specifiek en met gebruikmaking van professionele oordeelsvorming invulling kan geven aan zijn werkzaamheden.

16-07-2019 | NIEUW EFFICIËNT FORMULIER WWFT RISICOANALYSE CLIËNTONDERZOEK EN CLIËNTPROFIEL

Wij hebben een geheel nieuw formulier ontwikkeld op basis van Excel, waarmee u op een zeer efficiënte manier de risicoanalyse, het cliëntonderzoek en het cliëntprofiel kunt vast leggen in het kader van de Wwft-verplichtingen.

Bij het openen van het spreadsheet komt u in een tab keuze cliënt terecht. U kunt dan kiezen of er sprake is van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een personenvennootschap of eenmanszaak. U krijgt op die manier geen overbodige vragen. Na uw keuze komt u altijd terecht in een tab cliëntonderzoek. Via deze tab kunt u allerlei vragen beantwoorden. Er is echter steeds een toelichting beschikbaar. U drukt op de knop en komt daarmee in de toelichting terecht. Na raadplegen drukt U aan het eind van de informatie weer op de knop en u komt weer in de tab cliëntonderzoek. Deze werkwijze geldt ook voor de identificatie-tabs. Al met al een snelle manier van werken om aan uw verplichtingen te voldoen.

Het formulier is ontwikkeld voor de werkzaamheden bij het aanvaarden van een nieuwe cliënt. Ook bij eventuele wijzigingen moet het formulier eventueel nog een keer worden ingevuld. Het formulier hoort thuis in het permanente dossier. Voor de jaarlijkse evaluatie maakt u gebruik van de jaarlijkse vragenlijst WWFT per opdracht. In deze vragenlijst is een vraag opgenomen betreffende het (opnieuw) invullen van het formulier.

12-06-2019 | UPDATE CHECKLISTEN JAARVERSLAGGEVING MICRO EN KLEIN

Onderstaand zijn de wijzigingen aangegeven per checklist:

Checklist jaarverslaggeving micro rechtspersoon:

 • Onder schulden is de tekst “Geldt alleen voor een NV” toegevoegd bij verwerving en vervreemding aandelen;
 • Bij Bijzonderheden rapportage microrechtspersoon is een tekst toegevoegd inzake uitzonderlijke omstandigheden en is een tekst toegevoegd inzake het vermelden van het niet opnemen van overlopende activa en passiva.

Checklist kleine rechtspersoon:

 • Diverse verwijzingen naar BW2 Titel 9, RJ en Rjk zijn aangepast;
 • Diverse omschrijvingen zijn aangepast;
 • Onder de toelichting van het eigen vermogen is een tekst toegevoegd betreffende het gedurende het boekjaar verwerkte bedrag van op aandelen gebaseerde betalingen;
 • De tekst onder zekerheden, toezeggingen en niet opgenomen verplichtingen is herzien.

12-06-2019 | UPDATE 3ESP-WERKPROGRAMMA SAMENSTELLEN

Het 3ESP werkprogramma is aangepast naar aanleiding van het van kracht worden van de nieuwe Standaard 4410 in maart 2019 en het ter beschikking komen van de nieuwe Handreiking 1136 van de NBA. In de nieuwe Standaard zijn wijzigingen opgenomen als gevolg van NV NOCLAR en overige regelgeving. In de volgende tabbladen zijn wijzigingen aangebracht:

Saldibalans

De tekst inzake de aansluiting van de saldibalans is aangepast ten aanzien van de aansluiting met de jaarrekening en de significante posten.

AFW

 • Onder E zijn aanvullingen aangebracht hoe te handelen bij vermoedens van fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving;
 • Er is een alinea H toegevoegd inzake advies bij een deskundig persoon;
 • Er is een alinea I toegevoegd inzake een relevant verschil van mening;
 • Er is een alinea J toegevoegd inzake OKB’s;
 • De alinea IV inzake OKB’s is vervangen door een alinea over de sluiting van het dossier.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken